Lego robotic arm - Tehnologija u službi održivog razvoja/Technology in the service of sustainable development

 • Imamo i prvi tehnološki proizvod u službi održivog razvoja

  eKnjiga Lego robotska ruka

  INOVA-MLADI 2022., 22. je izložba inovacija učenika osnovnih, srednjih škola i studenata s međunarodnim sudjelovanjem. Najveća je to izložba inovacija mladih u RH, koja od 2001. godine okuplja sva dostignuća mladih inovatora iz cijele Hrvatske i inozemstva. Središnji godišnji događaj iznimno popularan među mladim inovatorima održan je 7. svibnja 2022. u Narodnom sveučilištu Dubrava-Kulturni centar u Zagrebu. Protekle 2021.g. na izložbi INOVA-MLADI, prijavljenih autora, učenika i studenata s njihovim mentorima bilo je nešto više od 400 a ove su godine mladi još više pokazali svoju kreativnu i inovativnu stranu te je prijavljen 291 izložak i  476 sudionika iz čak 41 škole!

  Učenice Gimnazije Vukovar, Katarina Jovakarić i Lara Šijanović, sudjelovale su na događanju i sa svojim projektom Lego robotska ruka, natjecale su se u kategoriji Srednjih škola.

  Pod pretpostavkom da će robotika i umjetna inteligencija doprinijeti stvaranju boljeg i humanijeg društva u kojem će ljudi imati više vremena za osobni razvoj, djevojke su odlučile iskoristiti mogućnosti novih tehnologija i stvoriti vlastit alat koji pomaže osigurati održivi razvoj a u konačnici i našu zajedničku budućnost.

  Riječ je o modelu protetičke ruke izrađene isključivo od Lego kockica. Glavna je svrha projekta izraditi protetičku roku koja će precizno oponašati cijeli raspon pokreta normalne ljudske šake i ruke. Svi pokreti ruke i lakta, držanje zgloba, abdukcija (odmicanje) i adukcija (primicanje) sve je upravljano pomoću Lego pneumatskih cilindara. Jedan od ciljeva bio je i maksimalno povećati brzinu i snagu, ali zadržati dosljedan omjer između njih za potrebe demonstracije. Važno je napomenuti da je osmišljen kao proteza iznad lakta, dok je drugi donji dio poslužio kao baza za pričvršćivanje i konačan izgled modela. Težina koju može podići ograničena je na oblik predmeta i orijentaciju zgloba i lakta, ali ne više od 1kg.

  Glavne karakteristike:

  • Ukupno 5 servo motora radi na 9,6 V DC
  • Ima 12 točaka slobodnog kretanja poput zglobova ljudske ruke
  • Izrađena je u prirodnoj veličini pomoću više od 150 dijelova
  • Šaka može putem pneumatskih cilindara izvoditi pokrete stiska, adukcije i abdukcije
  • Palac ima tri točke slobodnog kretanja
  • Prsti imaju mogućnost individualne kontrole pokreta
  • Servo motori omogućuju pokrete podlaktice lijevo – desno
  • Moguća je pronacija i supinacija podlaktice (pronacija podlaktice je rotacijski pokret gdje su šaka i nadlaktica gurnute prema unutra dok supinacija podlaktice nastaje kada se ona ili dlan rotiraju prema van)
  • Moguće je izvoditi pokrete opružanja i skupljanja u laktu

  Robotska ruka odličan je multi-tasker. Može obavljati široki spektar poslova, a da se ne ruši pod teretom zahtjeva. Neke od prednosti su relativno velika brzina rada, povećana učinkovitost, dulje radno vrijeme i nezagađivanje okoliša. Također  primjenjiva je za obavljanje ponavljajućih radnji ili poslova koji se smatraju previše rutinskim (monotonim), prljavima ili previše opasnim za ljude.

  Svojim su nastupom, znanjem i demonstracijom, djevojke oduševile posjetitelje a jesu li oduševile žiri, saznat ćemo uskoro! Do tada im držimo palčeve 😊

  We also have the first technological product in the service of sustainable development

  INOVA-MLADI 2022, is the 22nd exhibition of innovations of primary, secondary school and student students with international participation. It is the largest exhibition of youth innovations in the Republic of Croatia, which since 2001 brings together all the achievements of young innovators from all over Croatia and abroad. The central annual event extremely popular among young innovators was held on May 7, 2022 at the Dubrava-Cultural Center National University in Zagreb.  Last 2021, at the inova-MLADI exhibition, submitted authors, students and students with their mentors there were just over 400 and this year they showed their creative and innovative side even more and 291 exhibits and  476 participants from as many as 41 schools were piracy!

  The students of the Vukovar Gymnasium, Katarina Jovakarić and Lara Šijanović, participated in the event and with their project Lego robotic arm, competed in the category of Secondary Schools.

  Assuming that robotics and artificial intelligence will  contribute to the creation of a better and more humane society in which people will have more time for personal development, the girls decided to take advantage of the possibilities of new technologies and create their own tool that helps ensure sustainable development and ultimately our common future.

  This is a model of a prosthetic hand made exclusively of Legos.  The main purpose of the project is to create a prosthetic time frame that will precisely imitate the entire range of movements of a normal human fist and hand. All arm and elbow turns, wrist posture, abduction (moving away) and adjunction (receiving) are all controlled using Lego pneumatic cylinders. One of the goals was to maximize speed and power, but to maintain a consistent ratio between them for demonstration purposes. It is worth noting that it was designed as a prosthesis above the elbow, while the second lower part served as the base for fastening and the final appearance of the model. The weight it can lift is limited to the shape of the object and the orientation of the joint and elbow, but no more than 1kg.

  The main characteristics:

  • A total of 5 servo engines run at 9.6 V DC
  • It has 12 points of free movement like the joints of a human hand
  • It is made in a life size using more than 150 parts
  • The fist can perform grip movements, adduction and abduction via pneumatic cylinders
  • The thumb has three points of free movement
  • Fingers have the ability to individually control movements
  • Servo motors allow forearm movements left to right
  • It is possible to find and supin the forearm (forearm pronation is a rotational movement where the hand and upper arm are pushed inwards while the supination of the forearm occurs when it or the palm rotates outwards)
  • It is possible to perform springing and shrinkage movements in the elbow

  The robotic arm is an excellent multi-tasker. It can perform a wide range of work without collapsing under the weight of requirements. Some of the advantages are relatively high speed of work, increased efficiency, longer working hours and non-pollution of the environment. It is also applicable to perform repetitive actions or chores that are considered too routine (monotonous), dirty or too dangerous for humans.

  With their performance, knowledge and demonstration, the girls delighted the visitors and if they delighted the jury, we will find out soon enough! Until then, we're holding their thumbs. 😊