Το πρόγραμμα μας

 • Ελληνικό etwinning έργο

  Ένα πρόγραμμα μαθηματικών για το νηπιαγωγείο όπου επιδιώκουμε υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγ­χρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά καί ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνο­νται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

  Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα  από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να  συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνο­νται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις  και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

  Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και  κοινωνικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες.

  Το πρόγραμμα μας ξεκίνησε με την από κοινού  συνεργασία ομάδας Νηπιαγωγών ως προς μια μαθηματική κατεύθυνση επιλογής ενός διαθεματικού επιστημονικού  προγράμματος συνεργασίας και επικοινωνίας. 

  Θέτοντας υπόψιν τις σύγχρονες κυρίαρχες στοχεύσεις του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά επιδιώκουμε αφενός τον Μαθηματικό γραμματισμός ως την ικανότητα του ατόμου να αναλύει, να ερμηνεύει και να επεμβαίνει στο κοινωνικό του περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τα μαθηματικά και  να αναλύει και να ερμηνεύει τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα μαθηματικά για τη λήψη αποφάσεων στο κοινωνικό περιβάλλον και αφετέρου τα Αξιοποιήσιμα μαθηματικά,   που βοηθούν τον μαθητευόμενο να κατανοήσει και να οργανώσει αποτελεσματικά τόσο την πραγματικότητά του όσο και τα ίδια τα μαθηματικά

  Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα είναι η διαθεματική προσέγγιση μέσω της βιωματικής μάθησης. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά μέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης των προβλημάτων. Ήρθαν σε επαφή με διάφορες επιστήμες και τέχνες. Επικοινώνησαν με την κοινότητα και ήρθαν σε επαφή με άτομα ειδικά για διάφορα θέματα  που μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.  Έμαθαν να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και με παιδιά σχολείων από διαφορετικούς τόπους.  Εργάστηκαν σε ομάδες. Τα μαθηματικά έγιναν η αφορμή για  εκτενή μελέτη επιστημών και τεχνών.

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Τα μαθηματικά τα εντάξαμε σε κάθε θεματική ενότητα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιά τα αξιοποιήσαμε στις επετειακές γιορτές και θεματικές αλλά και εποχικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.

   Εφαρμογή τροχιάς μάθησης και διδασκαλίας , ως αποτύπωσης μιας συνολικής θέασης της μαθησιακής εμπειρίας των νηπίων σε μια συγκεκριμμένη θεματικήτου Προγράμματος Σπουδών και στοχεύει στην διαφάνεια και στην προσβασιμότητα στην αντίστοιχη εκπαιδευτική τους πορεία α (Heuvel-Panhuizen, 2001, στο Π.Σ.Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η θεματική βάση του προγράμματος μας υπήρξε η προσπάθεια προετοιμασίας των νηπίων προς κατανόηση του πειράματος του Ερατοσθένη το οποίο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κλεισίματος των σχολείων  δεν πραγματοποιήθηκε . Το πρόγραμμα μας όμως περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους προετοιμασίες κατανόησης εννοιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτού του πειράματος καθώς και την επίτευξη στόχων που αφορά στόχους μαθηματικών του Αναλυτικού προγράμματος Σπουδών 

  Αυτή η τροχιά μάθησης και διδασκαλίας περιλαμβάνει κάθε φορά :

  -Έναν μαθηματικό στόχο (συστάδες εννοιών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι μαθηματικά και μαθησιακά θεμελιώδεις)

  -μία διαδρομή (επάλληλα προοδευτικά αναπτυσσόμενα επίπεδα σκέψης που οδηγούν στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε)

  -ένα σύνολο από διδακτικές δραστηριότητες (που διακρίνονται στη διαδρομή ή τη χαρακτηρίζουν)

  2. Χρησιμότητα 

  • Τα νήπια ακολούθησαν μέσα από το πρόγραμμα μας,  μια εξελικτική πορεία μάθησης και ανάπτυξης των μαθηματικών νοημάτων. Η κατανόηση αυτής της πορείας από τους εκπαιδευτικούς βοηθάει στην οργάνωση περιβαλλόντων μάθησης της μαθηματικής γνώσης που μπορούν να στηρίξουν τη μαθητεία του μαθητή στα μαθηματικά (Clements & Sarama, 2009).

  • ποιά είναι η αφετηρία εκκίνησης, πως και που μετακινείσαι κάθε φορά, πως επιτυγχάνεις τελικά το στόχο Η τροχιά προσφέρει απαντήσεις σε κρίσιμα διδακτικά ερωτήματα (π.χ. ποιοί ειναι οι εκάστοτε στόχοι μάθησης, μάθησης που είχε αρχικά τεθεί)

  Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα μας επιλέξαμε:

  Μαθηματικές δραστηριότητες με στόχους 

  -Την  ενεργή δράση των νηπίων που εμπλέκονται για να έχουν ένα κίνητρο και ένα στόχο να πραγματοποιήσουν

  - Η κάθε δράση έχει μαθηματικά χαρακτηριστικά όπως είναι η μοντελοποίηση μιας πραγματικής κατάστασης, η διερεύνηση μέσα από τη χρήση εργαλείων και πηγών, η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, η ανάπτυξη και χρήση τεχνικών, η δημιουργία εννοιολογικών συνδέσεων, η σύνδεση αναπαραστάσεων, η ανάπτυξη συλλογισμού.

  Χρήση χειραπτικών και  ψηφιακών εργαλείων 

  Χειραπτικά εργαλεία: συγκεκριμένα υλικά, εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα, πίνακες, σύμβολα.και παιχνίδια στον υπολογιστή 

  Η Μορφή αξιολόγησης μας ήταν διαμορφωτική και από κοινού σε κάθε ομάδα οργανώσαμε το αξιολογικό μας διάγραμμα ως προς 

  -την αξιοποίηση μαθησιακών πλαισίων 

  - οργάνωση και αξιοποίησης ευκαιριών επανάληψης της έννοιας 

  -οργάνωση και αξιοποίησης ευκαιριών  προσέγγισης της έννοιας σε διαφορετικό επίπεδο, με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας

   Ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί

  Επιλογή κατάλληλης δραστηριότητας με βασικές κοινές αρχές τις κάτωθι 

    Εξηγώ στα παιδιά τι θα κάνουν και τα αφήνω να δράσουν μόνα τους (ενθαρρύνω τη συνεργασία-δουλειά σε ομάδες, δεν παρεμβαίνω, δεν διορθώνω, δεν βοηθάω, στις ερωτήσεις απαντώ με ερωτήσεις, έχω προβλέψει διαδικασίες ελέγχου-η ομάδα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο)

   Αναπτύσσω συζήτηση στην τάξη όταν όλες οι ομάδες έχουν τελειώσει (τι έκαναν, πως το έκαναν, πως ξέρουν ότι είναι σωστό). Αυτή είναι η πιο κρίσιμη φάση στη διδασκαλία. Δίνω χώρο στα παιδιά να εκφραστούν χωρίς να παρουσιάζω το ζητούμενο. Βοηθάω τον τρόπο έκφρασής τους με κατάλληλες ερωτήσεις (ποιά περιγραφή θα διαλέγαμε για να το εξηγήσουμε στην άλλη τάξη, μπορείς να το πεις με άλλα λόγια;..)

   Οδηγώ την τάξη σε ένα συμπέρασμα μέσα από τον αναστοχασμό και την ανακεφαλαίωση (τι θα θυμόμαστε από αυτές τις κατασκευές;, τι θα πούμε στο φίλο μας ότι κάναμε αυτές τις μέρες;, τι να κρεμάσουμε στον πίνακα για να θυμόμαστε όσα καναμε;) (βλ. Τζεκάκη, 2010, σ.423-424)

  Ο Διάλογος στα μαθηματικά 

  Η δημιουργία κλίματος διαλόγου είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία σε μια μαθηματική δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο λόγο ενθαρρύνει το διάλογο, σέβεται όλες τις απόψεις. Μπορεί να χρησιμοποιήσει:  Εκφράσεις που ενθαρρύνουν τα παιδιά να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους ή να εξηγήσουν τους τρόπους που χρησιμοποίησαν («εξήγησε ή δείξε πως το έκανες», «δοκίμασε να το παρουσιάσεις με τρόπο που θα το καταλάβουμε όλοι»).  Ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τα παιδιά να ελέγξουν την ορθότητα των επιχειρημάτων τους («γιατί είναι σωστό ή γιατί είναι λάθος;»)  Ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις ή να δέχονται μια ιδέα για την οποία δεν έχουν αντίθετα επιχειρήματα («αν συμβαίνει το α, τότε...» ή «τι θα συμβεί αν...»)  Ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναζητήσουν μια κεντρική ιδέα σε ότι έκαναν, να την εκφράσουν ή να την παραστήσουν με ένα τρόπο («ποιό συμπερασμα μπορούμε να βγάλουμε..ώστε να το θυμόμαστε...ή να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα,..») (βλ. Τζεκάκη 2010, σελ.410-411)