Τελική ομαδοσυνεργατική παρουσίαση του προγράμματος