5th meeting: Slovakia

 • Online stretnutie, 10.5.2020

  V tomto týždni sme mali naplánované naše posledné stretnutie. Corona vírus  je však silnejším vládcom ako naše plány a ciele. 

  Neostáva nič iné, len sa stretnúť na diaľku. Našim komunikačným kanálom stretnutia sa stal Microsoft Teams. 

   

  Nakoniec sa to podarilo:

  Virtuálne stretnutie SK - Pl - CZ, 7.-9.10.2020

  Program stretnutia

  1. deň:   Naši národní umelci     MS Teams

  8.00  - 9.00 hod príprava techniky, skúška spojenia, organizačné a materiálne zabezpečenie aktivity, meranie teploty, poučenie žiakov o pravidlách a ochrane zdravia

  9.00 – 9.20   vedie SR

  úvodná videokonferencia – predstavenie členov tímu (min 5 detí)

  Cieľ: každý z účastníkov sa predstaví, povie 3 hobby, obľúbené jedlo, obľúbenú farbu

   

  9.30 – 9.45    prezentujú všetci /každý max 5 min/

  krátke predstavenie národných maliarov,  ich originálnych diel a predstavenie žiackej práce

  Cieľ: oboznámiť sa s národnými umelcami, ich dielami a žiackymi prácami. Vybrať si jedno dielo partnera, ktoré chcú žiaci spracovať vo svojej verzii

   

  Workshop 1

  10.00 – 10.15   vedie SR

  Otvorenie workshopu 1 : reflexia na vybrané dielo umelca partnerskej školy

  Cieľ: hlbšie sa oboznámiť s dielom vybraného národného umelca partnerskej krajiny

   

  10.15 – 11.45  samostatná práca žiakov na vybranom diele

   

  11.45 – 12.00 

  Vyhodnotenie workshopu 1: predstavenie a odprezentovanie žiackych prác

   

   

  2. deň:  Výkrik  Edvarda  Muncha  PL + SK + CZ virtuálna forma

  8.00  - 9.00 hod príprava techniky, skúška spojenia, organizačné a materiálne zabezpečenie aktivity, meranie teploty

   

  9.00 – 9.20   Virtuálna prezentácia života umelca Edvarda Muncha a odraz jeho života v dielach

  Cieľ: Spoznať 11. svetového  umelca ako ďalšie umelca do projektovej galérie diel

  Edvard Munch.pdf

   

  9.30 – 9.45  Brainstorming o výbere techniky , príprava výtvarných pomôcok a materiálu

  Cieľ: Aktivovanie výtvarných skúseností a rozvíjať schopnosť vybrať najvhodnejšiu techniku na reflexiu diela bez pomoci učiteľa.

   

  10.00 – 10.15  Predstavenie vybraného materiálu a pomôcok, s ktorými budú žiaci tvoriť spoločné tímové veľkoplošné dielo

  Cieľ: Rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov, rozvíjať schopnosť tímovo pracovať.

   

  10.30 – 11.30 Tímová práca na veľkoplošnom diele

   

  11.30 – 12.00 Prezentovanie výsledného diela jednotlivých partnerov

  3. deň:  Vo svete výtvarného umenia  PL + CR + SK virtuálna forma

  8.00  - 9.00 hod príprava techniky, skúška spojenia, organizačné a materiálne zabezpečenie aktivity, meranie teploty

   

  9.00 – 9.30  Virtuálna prehliadka z galérie obrazov z akcie: Medzinárodné výtvarné sympózium v Trenčianskych Tepliciach

  Cieľ: Spoznávať tradície a kultúru partnerskej krajiny, spoznávať regionálnych umelcov Slovenského partnera.

   

  9.30 – 8.45  Príprava PC  alebo mobilných zariadení , grafický program podľa vlastného výberu

   

  Workshop 3:  Medzinárodné výtvarné sympózium žiakov projektu  Erasmusplus Slávni maliari medzi nami

  Cieľ: Cez zážitkové učenie budovať predstavu, čo znamená pojem sympózium, stretnutie umelcov, tvorivá činnosť. Cez hru budovať vzťah k výtvarnému umeniu. Spojiť výtvarné umenie s technológiami.

   

  10.00 – 10.15   Slávnostné otvorenie sympózia

  10.15 – 11.30  Samostatná práca

  11.30 – 12.00  Online vernisáž účastníkov žiackeho sympózia, odovzdanie certifikátov

                  

  SK team