1. DOBRO DOŠLI U NAŠ PROJEKT / WELCOME TO OUR PROJECT

 • KRATAK OPIS/SHORT DESCRIPTION


   Približiti djeci čitanje knjiga te time izgrađivati kulturu čitanja, razvijati čitalačku vještinu učenika i njihovo kritičko mišljenje. Kroz naviku čitanja i promišljanja različitih vrsta književnih dijela utjecati na cjeloživotno obrazovanje učenika, poticati radost čitanja, uvoditi u čitanje, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga i time utjecati na izgrađivanje svestrane stvaralačke osobe razvijenih sposobnosti čitanja,izražavanja, doživljavanja i vrednovanja književnih djela, razvijati kulturu provođenja slobodnog vremena. 
   

  Bring children closer to reading books and thus build a culture of reading,develop student's; reading skills and their critical thinking. Through the habit of reading and thinking of different types of literary works to influence the lifelong education of student's, encourage the joy of reading, introduce reading, develop reading skills, learn how to relate to books, arouse student's; interest in borrowing and reading books and thus influence the construction of versatile creative persons with developed abilities to read, express, experience and evaluate literary works, to develop a culture of spending free time.

   

  CILJEVI/AIMS

  Projektnim aktivnostima poticati radost čitanja, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga, osnaživati kritičko mišljenje o
  pročitanom, prikazati projektne aktivnosti kroz uporabu IKT-a. Poticati druge učenike škole, lokalnu zajednicu i širu javnost na razvijanje kulture provođenja slobodnog vremena kroz čitalačke aktivnosti. Osnažiti ulogu čitanja u razvoju jezičnih, komunikacijskih i stvaralačkih kompetencija potrebnih za izazove suvremenog društva.
  Čitajmo sa zadovoljstvom!

   

  Project activities to encourage the joy of reading, develop reading skills, learn how to relate to the book, arouse students' interest in independent borrowing and reading the book, strengthen critical thinking about read, present project activities through the use of ICT. Encourage other student schools, the local community and the general public to develop a culture of spending free time through reading activities. Strengthen the role reading in the development of language, communication and creative competencies needed for the challenges of modern society.
  Let's read with pleasure!

   

  TIJEK RADA/WORK PROCESS

  Projekt će se provoditi cijelu školsku godinu 2021./2022.Projektni partneri će izabrati nekoliko aktivnosti koje će provesti tijekom godine Učitelji/učiteljice mogu slobodno uvoditi dodatne aktivnosti koje su u skladu s projektnim ciljevima.

  Također mogu obilježiti i neke od predloženih datuma a te svoje uratke postaviti na Twinspace.

  Predloženi datumi:

  MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI – 8.rujna

  MEĐUNARODNI MJESEC ŠKOLSKIH KNJIŽNICA – 1.-31. listopada

  MJESEC HRVATSKE KNJIGE (15. listopada – 15. studenog)

  DAN HRVATSKIH KNJIŽNICA – 11.studenog

  SVJETSKI DAN ČITANJA NAGLAS - veljača

  MEĐUNARODNI DAN DARIVANJA KNJIGA – 14.veljače

  SVJETSKI DAN PRIPOVIJEDANJA BAJKI – 26.veljače

  SVJETSKI DAN PRIPOVIJEDANJA – 20.ožujka

  NOĆ SA ANDERSENOM – 27.ožujka

  MEĐUNARODNI DAN DJEČJE KNJIGE – 2.travnja

  DAN HRVATSKE KNJIGE – 22.travnja

  SVJETSKI DAN KNJIGE I AUTORSKIH PRAVA – 23.travnja

  Svoj rad objavljivati na web stranicama i/ili društvenim mrežama te predstaviti ostalim partnerima na Twinspaceu i/ili na Facebook stranici projekta te komunicirati putem videokonferencija. Konačna evaluacija provedenih aktivnosti i samog projekta.

  The project will be implemented throughout the school year 2021/2022.The project partners will choose several activities to carry out during the year Teachers are free to introduce additional activities conformable to the project objectives. They can also organize activities on some of the suggested dates and post those works on Twinspace.

  Suggested dates:

  INTERNATIONAL LITERACY DAY - September 8

  INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH - 1.-31. October

  CROATIAN BOOK MONTH (October 15 - November 15)

  CROATIAN LIBRARY DAY - November 11

  INTERNATIONAL READ OUT LOUD DAY- February

  BOOK GIVING DAY - February 14

  TELL A FAIRY TALE DAY - February 26

  WORLD STORYTELLING DAY - March 20

  A NIGHT WITH ANDERSEN - March 27

  INTERNATIONAL CHILDREN'S BOOK DAY - April 2

  CROATIAN BOOK DAY - April 22

  WORLD BOOK AND COPYRIGHT DAY - April 23

  Publishing the work and activities on websites and / or social networks and presenting it to other partners on Twinspace and / or on the project's Facebook page and communicate via videoconferencing.

   

  OČEKIVANI REZULTATI/EXPECTED RESULTS

  Kod učenika će se razvijati čitalačke vještine i kultura čitanja. Provedene aktivnosti i način njene primjene, bit će javno dostupni na Twinspaceu, web stranici projekta i FB grupi projekta. Učitelje i učenike će se potaknuti na međusobnu suradnju korištenjem suvremenih tehnologija putem videokonferencija i korištenjem druge digitalne tehnologije. Po završetku projekta stvoriti kolekciju aktivnosti i materijala koji će biti javno dostupne u budućnosti.

   

  Students will develop reading skills and a reading culture. The implemented activities and the manner of its implementation will be publicly available on Twinspace, the project website and the FB group of the project. Teachers and students will be encouraged to collaborate with each other using modern technologies via video conferencing and using other digital technologies. Upon completion of the project create a collection of activities and materials that will be publicly available in the future.