Laugh Out Loud!

The jokes are a way of expressing cultural characteristics of peoples, communities of people, age groups. The different way of expression will be strongly promoted through the anecdotes that each group participating will project in the program. Students will come into contact with other classmates from school abroad, they will get to know each oth...

Jokes about Men and Women 1

Vtip 1
Manželka hovorí mužovi: “Som tučná. Vieš mi povedať nejaký kompliment?"
Manžel odpovedá: “Máš perfektný zrak.”

Joke 1
Wife: "I look fat. Can you pay me a compliment?" 
Husband: "You have perfect eyesight."
 


Vtip 2
“Bože, prečo si urobil ženu tak krásnu?” Boh odpovedá: “Aby si ju ľúbil.”
Muž sa pýta: “Ale Bože, prečo si ju urobil takú hlúpu?”
Boh odpovedal: “Aby aj ona ľúbila teba.”

Joke 2
A man asks, “God, why did you make woman so beautiful?” God responds, ”So you would love her.” The man asks, “But God, why did you make her so dumb?” God replies, “So she would love you.”
 


Vtip 3
Dievča hovorí chlapcovi: “Dievčatá sú lepšie ako chlapci.”
Chlapec hovorí: “Tak potom prečo Boh urobil chlapca ako prvého?”
Dievča: "Oh, musíš mať hrubý náčrt pred konečnou kópiou."

Joke 3
Girl: "Girls are better than boys."
Boy: "Then why did God make boys first?"
Girl: "Duh, you have to have a rough draft before the final copy."
 


Vtip 4
Prečo sú ženy lepšie vojačky? “Pretože môžu krvácať týždeň a nezomrú.”

Joke 4
Why do women make better soldiers? Because they can bleed for a week and not die.
 


Vtip 5
Manželka sa pýta manžela: “Miláčik, budeš ma milovať aj keď budem stará a tučná?”
Muž odpovedá: “Áno, milujem.”

Joke 5
A wife asks her husband, "Honey, will you still love me when I am old and overweight?" 
The man replies, "Yes, I do."

Author: Sofia Vozárová
Last editor: Gabriela Kövesiová