Jokes about Toto 1

 • Jokes about "Toto" page 1


   

  Ανέκδοτο 1

  Ένα βράδυ ο πατέρας του Τοτού κάθεται στην πολυθρόνα του. Ξαφνικά λέει στον Τοτό:

  - Τοτέ, φέρε μου τις παντόφλες μου από το δωμάτιο της αδερφής σου.

  Πάει, λοιπόν ο Τοτός στο δωμάτιο της Τοτίνας, ανοίγει την πόρτα και τη βλέπει να κάθεται στο κρεβάτι και να μιλάει με μια φίλη της:

  Τοτός:

  - Τοτίνα, ο μπαμπάς μου είπε να σας γ@μ@σω και τις δύο!

  Τοτίνα:

  - Τι βλακείες είναι αυτές που λες, ρε Τοτέ.

  Τοτός:

  - Τι δε με πιστεύεις; Μπαμπάάά; Μόνο τη μία;

  Μπαμπάς:

  - Και τις δυο, ρε βλάκα!

   

  Joke 1

  One night Totos father was sitting in his armchair. Suddenly he says to Toto:

  - Toto, bring me my slippers from your sisters room.

  So Toto goes to Totinas room, opens the door and sees her sitting in her bed and talking to her friend:

  Toto:

  - Totina, Dad told me to f@@k you both!

  Totina:

  - What nonsense is this, Toto.

  Toto:

  - What? You don’t believe me? Dad? Only one of them?

  Dad:

  - Both, you idiot!


   

  Ανέκδοτο 2

  Συζήτηση μεταξύ του Τοτού και του μπαμπά του:

  - Τοτό, νομίζω ότι τώρα που έγινες 15, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σεξ.

  - Ναι πατέρα. Για πες μου, τι θες να μάθεις;

   

  Joke 2

  Discussion between Toto and his dad:

  - Toto, I think it’s time now that you have become 15, to talk about sex.

  - Ok Dad. Tell me, what do you want to learn?


   

  Ανέκδοτο 3

  Χτυπάει ο ταχυδρόμος το κουδούνι στο σπίτι του Τοτού και ανοίγει ο Τοτός, κρατώντας μια μπύρα και καπνίζοντας ένα πούρο. Ακολουθεί ο εξής διάλογος:

  - Είναι εδώ η μαμά σου;

  - Δεν πας καλά!

   

  Joke 3

  A postman rings the bell at Toto’s home and Toto opens the door, holding a beer and smoking a cigar. They had the following conversation:

  - Is your mom here?

  - You must have lost it!   


   

  Ανέκδοτο 4

  Ο Τοτός γυρίζει από τις εξετάσεις αισιόδοξος.

  - Πώς τα πήγες; τον ρωτάει ο πατέρας του.

  - Πολύ καλά. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τα αποτελέσματα.

  - Ωραία, απαντάει ο πατέρας του, αλλά δεν μπόρεσες να καταλάβεις πώς τα πήγες στα προφορικά; Τι είδους άνθρωπος ήταν το εξεταστής σου;

  - Πολύ θρήσκος. Κάθε φορά που απαντούσα σε μια ερώτησή του, κοίταζε τον ουρανό, έκανε το σταυρό του και διαρκώς έλεγε: "Έλα Χριστέ και Παναγιά".

   

  Joke 4

  Toto returns home being very optimistic about his exams.

  - How did you go? asks the father.

  - Very well. We only have to wait for the results.

  - Very nice, the father answers, but couldn’t you understand how well you went on your oral examination? What kind of person was your examiner?

  - Very religious. Each time I answered a question, he looked up to the sky, he crossed himself and constantly said: "Holy Christ and Virgin Mary".


   

  Ανέκδοτο 5

  Είχε έρθει ο θείος του Τοτού στο σπίτι. Στο τραπέζι που τρώγανε, ο Τοτός λέει στο θείο του:

  - Θείε, να σου πω κάτι;

  - Όχι, Τοτό, όταν τρώμε δε μιλάμε. Θα μου το πεις μετά.

  Τελειώνουν με το φαγητό.

  - Τοτό, τι ήθελες να μου πεις;

  - Είχε μια μύγα μες στη σούπα σου!!!!!!!!!!!

   

  Joke 5

  Totos’ uncle came to his house. While they were eating, Toto says to his uncle:

  - Uncle, can I tell you something?

  - No, Toto, no talking while we’re eating. You can tell me later.

  After a while they finish eating.

  - Toto, what is it you wanted to tell me?

  - A fly was in your soup!!!!!


   

  Ανέκδοτο 6

  Μια μέρα μέσα στη τάξη η δασκάλα λέει στον Τοτό:

  - Τοτό είναι η τελευταία φορά που στο λέω μην ξαναμιλήσεις στη τάξη!

  Τοτός:

  - Πάλι καλά κυρία, δηλαδή δεν θα σας ξανά ακούσω!!

   

  Joke 6

  One day in class, the teacher says to Toto:

  - Toto this is the last time I'm telling you not to speak again in class!

  Toto:

  - That’s good news miss, that means I don’t get to hear from you again!!


   

  Ανέκδοτο 7

  Η δασκάλα στον μικρό Τοτό:

  - Τοτό, αν δεν αρχίσεις να μελετάς, θα στείλω ένα γραμματάκι στον μπαμπά σου.

  - Σας συμβουλεύω, κυρία, να μην το κάνετε γιατί η μαμά μου είναι πολύ ζηλιάρα.

   

  Joke 7                                                                                                                            

  The teacher says to young Toto:

  - Toto, unless you begin to study, I will send a letter to your father.

  - I advise you, miss, not to do so because my mother is very jealous.


   

  Ανέκδοτο 8                                                                                                                

  Ο δάσκαλος ρωτάει τον Τοτο:

  - Αν στην μια τσέπη σου έχεις 10 ευρώ και στην άλλη 20 ευρώ, τι έχεις Τοτό;

  - Σίγουρα το παντελόνι κάποιου άλλου κύριε.

   

  Joke 8          

  The teacher asks Toto:     

  - If you have 10 euros in one pocket and another 20 euros in your other pocket, what do you have Toto?

  - Definitely somebody else's pants sir.


   

  Aνέκδοτο 9

  Ήταν ο Τοτός με έναν φίλο του και έπαιζαν βόλους στο μάθημα της Γεωγραφίας. Σε κάποια στιγμή γυρίζει η δασκάλα προς το μέρος τους, και αυτοί κρύβουν τους βόλους στην τσέπες.

  - Που βρίσκεται η Θεσσαλονίκη; ρωτά η δασκάλα τον φίλο του Τοτού.

  - Στην Μακεδονία, κυρία.

  - Μπράβο. Και που βρίσκεται ο Βόλος, Τοτό;

  - Στην τσέπη μου, κυρία.

   

  Joke 9

  Totos was with his friend and were playing a game named “Volos” (Volos is big greek city. The actual meaning of the word is little rock) in the course of Geography. At some point the teacher turns towards them, and they hid their stones in their pockets.

  - Where is Thessaloniki? The teacher asks Totos’ friend.

  - In Macedonia, miss.

  - Well done. And where is Volos, Toto?

  - In my pockets, miss.