Jokes about Pontians 1

 • Jokes about "Pontians" page 1


   

  Ανέκδοτο 1

  Στο σπίτι του Γιωρίκα χάλασε το κουδούνι και τηλεφώνησε στον Κωστίκα να το διορθώσει.

  Ο Κωστίκας όμως δεν πήγε. Τον παίρνει ξανά έξαλλος τηλέφωνο να παραπονεθεί, και ο Κωστίκας του λέει;

  - Ήρθα ρε μα**κα και χτύπαγα μια ώρα το κουδούνι και δεν με άνοιγε κανείς!

   

  Joke 1

  At Giorikas’s house the doorbell broke down and so he called Kostikas to fix it.

  But Kostikas didn’t show up. So Giorikas calls him again in anger to complain, and Kostikas says:

  - I came you b*thead and rang the doorbell for an hour but no one opened me!


   

  Ανέκδοτο 2

  Τί κάνει ένας πόντιος έξω απ’ το σπίτι με το κόκκινο φωτάκι;;;

  Περιμένει να γίνει πράσινο για να μπει!!!

   

  Joke 2

  What is a Pontian doing outside a house with a red light???

  He’s waiting for it to turn green to get in!!!

   


   

  Ανέκδοτο 3

  Ένας Πόντιος συναντάει έναν βλάχο βοσκό και του λέει:

  - Αν βρω πόσα κατσίκια έχεις, θα μου χαρίσεις ένα;

  - Ναι, απαντά ο Βλάχος.

  - Έχεις 1856 κατσίκια.

  Τα μετράει ο Βλάχος και πραγματικά ήταν 1856 κατσίκια. Παίρνει ο Πόντιος ένα κατσίκι και φεύγει. Μετά από λίγο συναντάει ο Βλάχος τον ίδιο Πόντιο και τον ρωτά:

  - Αμα βρω τι είσαι, θα μου το δώσεις πίσω;

  - Ναι, απαντά ο Πόντιος.

  - Είσαι Πόντιος!

  - Nαι! Από που το κατάλαβες; Ρωτάει ο Πόντιος.

  - Γιατί από τα 1856 κατσίκια, εσύ το σκυλί πήρες!!!

   

  Joke 3

  A Pontian meets a Vlachos shepherd and says to him:

  - If I can guess how many sheep you have, will you give me one?

  - Yes, replied the Vlachos.

  - You have 1856 sheep.

  Vlachos counts his sheep and they really were 1856. The Pontian takes a sheep and leaves. After a while Vlachos meets the Pontian again and asks:

  - If I find what tribe you are, will you give it back?

  - Yes, replied the Pontian.

  - You are Pontian!

  - Yes! How did you figure it out? Asks the Pontian.

  - Out of 1856 sheep, you took my only dog!!!


   

  Ανέκδοτο 4

  Ήταν τρεις Πόντιοι και έτρεχαν να σωθούν από τρεις Γερμανούς. Ξαφνικά εκεί που έτρεχαν, βλέπουν μπροστά τους ένα πηγάδι.

  - Γρήγορα να μπούμε μέσα να κρυφτούμε, λένε, και μπαίνουν μέσα.

  Μετά από κανένα 5-λεπτο έρχονται και οι Γερμανοί και κάθονται πάνω από το πηγάδι.

  - Ωχ! Τώρα την κάτσαμε. Για να μην μας καταλάβουν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούμε τι θα λένε και να κάνουμε την ηχώ. Έτσι θα πιστεψουν ότι το πηγάδι είναι άδειο, λένε οι Πόντιοι.

  Συμφωνούνε τελικά να το κάνουνε. Αρχίζει λοιπόν να μιλάει ο πρώτος Γερμανός:

  - Πού να πήγανε; Μήπως πήγαν στο βουνό;

  Κάνει κι ο πρώτος Πόντιος:

  - Μήπως πήγαν στο βουνό, στο βουνοοοο;

  Λέει ο δεύτερος Γερμανός:

  - Μήπως μπήκαν στο πηγάδι;

  Κάνει κι ο δεύτερος Πόντιος:

  - Μήπως μπήκαν στο πηγάδι, στο πηγάααδιιι;

  Λέει κι ο τρίτος Γερμανός:

  - Ας ρίξουμε μια χειροβομβίδα να βεβαιωθούμε!

  Κάνει κι ο τρίτος Πόντιος:

  - Μπα, μάλλον τελικά πήγαν στο βουνοοοοοό!

   

  Joke 4

  Three Pontians were running for their lives, from three Germans. Suddenly, as they were running, they see before them a well.

  - Quickly, let’s hide in here, they say, and they jump into the well.

  After 5 minutes the Germans arrive and stand over the well.

  - Oh No! We're goners. In order not to be revealed, the only thing we can do is listen to what they say and make an echo. That way they’ll believe that the well is empty, said the Pontians.

  Finally they agree to do it. So the first German starts speaking:

  - Where did they go? Did they go to the mountains?

  And the first Pontian says:

  - Did they go to the mountains, mountaiiinnns?

  The second German says:

  - Did they enter the well?

  And the second Pontian says:

  - Did they enter the well, the weeelllll?

  And the third German says:

  - Let's drop a grenade to make sure!

  And the third Pontian says:

  - Nah, they probably went to the mountaiiinnns!


   

  Ανέκδοτο 5

  Βρίσκεται ένας Πόντιος στην ταράτσα μίας εξαόροφης πολυκατοικίας. Ξαφνικά κοίταξε κάτω και είδε έναν άνθρωπο που φαινόταν σαν μηρμύγκι. Κατέβηκε στον 6ο όροφο και τον είδε ποιο μεγάλο. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το ισόγειο που τον είδε κανονικό άνθρωπο. Πήγε κοντά του ο Πόντιος, τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ο άνθρωπός παραξενεύτηκε και τον ρώτησε:

  - Τι έγινε ρε φίλε με ξέρεις;

  - Ε! πως δεν σε ξέρω από τόσο δα μωράκι.

   

  Joke 5

  A Pontian is standing on a rooftop of a six-storey building. Suddenly he looked down and saw a man who looked like an ant. He took the stairs down to the 6th floor and saw him a bit greater. This continued until he finally came all the way down to the ground floor where he saw a normal man. The Pontian went to him, hugged him and kissed him. The man was surprised and so he asked:

  - What's up dude you know me?

  - Hey! Of course I know you, from when you even looked like a tiny baby.


   

  Ανέκδοτο 6

  Ένας Πόντιος, ένας Αμερικανός, και ένας Γάλλος, δραπέτευσαν από τις φύλακες ανδρών. Εκεί που τρέχανε βρεθήκανε σε ένα δάσος και ανεβαίνουνε ο καθένας σε ένα δέντρο να κρυφτούνε . Όταν οι τρεις αστυνομικοί ψάχνοντας φτάσανε στο δάσος, πηγαίνουνε κάτω από το δέντρο όπου είχε ανέβει ο Γάλλος και λένε:

  - Ξέρουμε ότι είσαι εκεί πάνω, Κατέβα κάτω.

  Ο Γάλλος σκέφτεται γρήγορα και λέει:

  - Τουίτ, Τουίτ, Τουίτ.

  Οι αστυνομικοί σκέφτονται «είναι ένα πουλί» και πηγαίνουνε στο άλλο δέντρο όπου είχε ανέβει ο Αμερικανός και λένε:

  - Ξέρουμε ότι είσαι εκεί πάνω, Κατέβα κάτω.

  Ο Αμερικανός και αυτός σκέφτεται γρήγορα και λέει:

  - Γούού, Γούού, Γούού.

  Οι αστυνομικοί σκέφτονται «είναι μια Κουκουβάγια» και πηγαίνουνε στο άλλο δέντρο όπου ήταν ο Πόντιος. Και πάλι λένε:

  - Ξέρουμε ότι είσαι εκεί πάνω, Κατέβα κάτω.

  Ο Πόντιος σκέφτεται για λίγο . . . και λέει

  - Μπέέέεε, Μπέέέεε, Μπέέέεε.

   

  Joke 6

  A Pontian, an American and a Frenchman, escaped from prison. While they were running they found themselves in a forest and so each one of them climbed up a tree to hide. Three officers arrived searching the woods and stood under the tree that the Frenchman had climbed and said:

  - We know you're up there, come on down.

  The Frenchman quickly thinks and says:

  - Tweet, Tweet, Tweet.

  The police think "it’s a bird" and go to the tree where the American had climbed and say:

  - We know you're up there, come on down.

  The American too quickly thinks and says:

  - Gouou, Gouou, Gouou.

  The police think "it’ s an Owl" and go to the tree where the Pontian was.

  Again they say:

  - We know that you're there, come on down.

  The Pontian thinks for a while. . . and says:

  - Meeeee, Meeeee, Meeeee.