Partners' Presentations

 • The Presentation of Romania

  One of the our tasks for the mobility in Poland was the achievement of a presentation. The Romanian team created a Power Point presentation of the school, Sibiu City, and of the country. The photos used in the presentation reflected the added texts. We also added an audio material with songs in Transylvania. This presentation was showed to the Erasmus+ partners within a session planned by the host school during the mobility. All partners were delighted to see it. We post it on the project website, too.

  Gabriela Mirela Jugar, coordinator ”Constantin Noica” High School Sibiu

  Romania Presentation.ppt

  Prezentarea României

  Una dintre sarcinile noastre pentru mobilitatea din Polonia a fost realizarea unei prezentări. Echipa română a creat o prezentare Power Point a școlii, a orașului Sibiu și a țării. Fotografiile utilizate în prezentare au reflectat textele adăugate. De asemenea, am adăugat un material audio cu melodii din Transilvania. Această prezentare a fost arătată partenerilor Erasmus+ în cadrul unei sesiuni planificate de școala gazdă în timpul mobilității. Toți partenerii au fost încântați să o vadă. O postăm și pe site-ul proiectului.

  Emilia Dragomir, profesor, Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu

  Adi Neamtu - Jiene din marginimea sibiului1.mp3

  Presentation of Turkey

  For the mobility in Poland, the Turkish partner school prepared a video presentation of Turkey. This presentation contains details about the country’s location, famous cities, population, religion, touristic and historical destination, marvels of ancient world, as well as about drinks and desserts. There are a lot of photos which were added to evoke the texts of the presentation. The ideas were suggested by the entire team of pupils and teachers in the partner school from Gaziantep.

  Erkan Demirci, deputy in Vali M. Lütfullah Bilgin Secondary School, Turkey

  Presentation of Turkey.wmv

   Türkiye'nin tanıtımı

  Polonya'daki hareketlilik için Türk ortak oku,l Türkiye'nin video sunumunu hazırladı. Bu sunumda ülkenin konumu, ünlü şehirler, nüfus, din, turistik ve tarihi yerler, antik dünyanın harikaları, içecekler ve tatlılar hakkında ayrıntılar yer alıyor. Sunum metinlerini süslemek için eklenen birçok fotoğraf bulunmaktadır. Fikirler, Gaziantep'teki ortak okulun tüm öğrenci ve öğretmenleri tarafından önerildi.

  Müberra Durak, müdür yardımcısı Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Turkey

  Project Introduction

  The Erasmus+ project “Folklorica”, which we have applied for within the scope of strategical partnerships among schools, has been approved by the National Agency. Through the partnership of schools from Turkey, Spain, Lithuania, Romania and Cyprus under the coordination of Poland, we aim to explain to our partners the traditions and culture of both our country and our province from past to present, for 2 years. As the technology develops and the world gets smaller, young people in many countries suffer from a problem called loneliness. Many young people spend their time on tv or computer in an isolated world ignoring the life around them. ”Folklorica” is a multiliteral project which aims to remove diversities within cultures across Europe. We believe that loneliness in modern world can be exceeded by the brotherhood of the cultures. The traditional songs, dances and games are an excellent way to preserve and promote the culture, traditions and wisdom of the people living in the European countries. We think folk dances are the reflection of culture and daily life. This is the best way to learn the other cultures in funny ways. The project has a goal to change of bias about nationalities and support the improvement of worldwide understanding of the diversity of cultures and finding similarities and differences between their eating habits, national and religious ceremonies, and especially in visual arts such as theatre, cinema, music and plays which are accepted as a proof of the history of that country within the EU. Learners and teachers will be aware of different cultures in many visual activities detailed in activity plan. We strongly believe that, these kinds of activities and integration between the partner schools will definitely be useful to accomplish self-confidence, trust in each other and total sympathy and tolerance. In the other way, we want to give a chance to students to be encouraged to use English, which is a global language, in an enjoyable way.

  Umut Uysaler, coordinator Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Turkey

  Proje Tanıtım

  Okullar arası stratejik ortaklıklar kapsamında başvurduğumuz Erasmus+ projesi "Folklorica" Ulusal Ajans tarafından onaylanmıştır. Polonya'nın koordinasyonunda Türkiye, ispanya, Litvanya, Romanya ve Kıbrıs'tan okulların ortaklığıyla ortaklarımıza geçmişten günümüze, 2 yıl boyunca hem ülkemizin hem de ilimizin gelenek ve kültürünü anlatmayı hedefliyoruz. Teknoloji geliştikçe ve dünya küçüldükçe, birçok ülkede gençler yalnızlık denilen bir sorundan muzdariptir. Birçok genç, zamanlarını tv'de veya bilgisayarda, çevrelerindeki yaşamı görmezden gelen yalıtılmış bir dünyada geçirir. ”Folklorica”, Avrupa çapında kültürler içindeki farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan çok harfli bir projedir. Modern dünyada yalnızlığın kültürlerin kardeşliği ile aşılabileceğine inanıyoruz. Geleneksel şarkılar, danslar ve oyunlar, Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların kültürünü, geleneklerini ve bilgeliğini korumak ve tanıtmak için mükemmel bir yoldur. Halk oyunlarının kültürün ve günlük yaşamın yansıması olduğunu düşünüyoruz. Diğer kültürleri komik yollarla öğrenmenin en iyi yolu budur. Proje milletten hakkında önyargı değiştirmek ve kültürleri ve yeme alışkanlıklarını, ulusal ve dini törenleri arasında ve özellikle tiyatro AB içinde bu ülkenin tarihinin bir kanıtı olarak kabul edilen, Sinema, Müzik ve tiyatro gibi görsel sanatlarda bulma benzerlikler ve farklılıklar çeşitliliği dünya çapında anlayış geliştirilmesine destek amacı vardır. Etkinlik planında detaylandırılan birçok görsel etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler farklı kültürlerden haberdar olacaklardır. Bu tür faaliyetlerin ve ortak okullar arasındaki entegrasyonun özgüven, birbirlerine güven ve tam sempati ve hoşgörüyü gerçekleştirmek için kesinlikle yararlı olacağına inanıyoruz. Diğer taraftan öğrencilere küresel bir dil olan ingilizceyi keyifli bir şekilde kullanmaları için teşvik edilmeleri için bir şans vermek istiyoruz.

  Hulusi Gürbüz, öğretmen Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Türkiye

  Differences between Turkish and English

  By means of a Power Point Presentation, the Turkish team prepared some interesting things about differences between Turkish and English. They referred on pronunciation, sorting the elements of the sentence, subject usage, derivation of words, tenses, “- th” sound, singular and plural. The Turkish team achieved this presentation both in English and Turkish.

  Differences of Languages.pptx.ppt

  Umut Uysaler, coordinator Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Turkey

  İngilizce ve Türkçe Arasındaki Farklar

  Türk ekibi, bir Power Point Sunumu aracılığıyla Türkçe ve İngilizce arasındaki farklar hakkında ilginç şeyler hazırladı. Telaffuz, cümle öğelerinin sıralanması, özne kullanımı, kelimelerin türetilmesi, zaman kipleri, “- inci” ses, tekil ve çoğul konularına değindiler. Türk ekibi bu sunumu hem İngilizce hem de Türkçe olarak gerçekleştirdi.

  Dillerdeki Farklılıklar.pptx-converted.ppt

  Hulusi Gürbüz, öğretmen Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu, Türkiye

  The Presentation of Poland

  The Polish team achieved a PowerPoint presentation in which added many images referring to the flag, the emblem, the country’s place in Europe, the view of Poland from satellite, the largest cities, the map of the 16 Polish provinces, the capital with its column, palaces an castles, the longest river, the mountains, the borders, the Poles famous and well-known all over the world, the greatest Polish composer, Nobel laureates, its sportsmen, etc.

  Mariola Podolska-Maculewicz, project coordinator, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

  The Presentation of Poland.ppt

  Prezentacja Polski

  Polski zespół wypracował prezentację w PowerPoint, w której dodano wiele obrazów nawiązujących do flagi, godła, miejsca kraju w Europie, widoku Polski z satelity, największych miast, mapy 16 województw, stolicy z jej kolumną, pałace i zamki, najdłuższa rzeka, góry, granice, Polacy znani i znani na całym świecie, największy polski kompozytor, nobliści, jego sportowcy itd.

  Dorota Dorozińska, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

  The Presentation of Lithuania 

  LITHUANIA-KAUNAS.pptx

  The Presentation of Cyprus 

  The Presentation of Cyprus.pptx