Project Page on Schools Websites

 • Project Page on Schools Websites

  Poland: https://sp2nidzica.edupage.org/a/folklorica

  Romania: https://ltcn.ro/folklorica  

  Turkey: http://valimlbo.meb.k12.tr/icerikler/folklorica_8700687.html  

  Lithuania: https://adamkausgimnazija.lt/index.php?id=826

  Cyprus: http://gym-ap-pavlos-paf.schools.ac.cy/index.php?id=progrmmata

  Spain: http://www.iesperezgaldos.com/content/erasmus-ka229-folklorica

  The Project Page on the Romanian Partner School Website

  The Romanian team has already created the project page on the school website. This page includes: the type, purpose, objectives and description of the project, the deployment period, the target group, the partners, the European funding, the communication groups and the means of promoting the project. The school website and the project page are the responsibility of the Computer Science teacher, Mr. Mircea Dorca, a member of the project team. The page of the project "Folklorica" ​​is under the heading "Erasmus", together with the former (“Ecological literacy”, “Be Better by Learning!”) and current (“Strength of Cultural Minorities”, “Teacher Training in European Heritage and Religion”) Erasmus projects and courses of the "Constantin Noica" Sibiu High School.

  Gabriela Mirela Jugar, coordinator ”C. Noica” High School Sibiu

  https://ltcn.ro/folklorica 

  Pagina de proiect pe site-ul școlii partenere românești

  Echipa română a creat deja pagina de proiect pe site-ul școlii. Această pagină cuprinde: tipul, scopul, obiectivele și descrierea proiectului, perioada de desfășurare, grupul țintă, partenerii, finanțarea europeană, grupurile de comunicare și modalitățile de promovare a proiectului. Site-ul școlii și pagina proiectului sunt resposabilitatea profesorului de informatică, d-nul Mircea Dorca, membru al echipei de proiect. Pagina proiectului ”Folklorica” este la rubrica ”Erasmus”, alături de fostele („Alfabetizare ecologică”, „Fii mai bun învățând!”) și actualele („Forța minorităților culturale”, „Instruirea profesorilor în patrimoniul european și religie”) proiecte și cursuri Erasmus ale Liceului ”Constantin Noica” Sibiu.

  Raluca Teglaș, profesor al Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu

  The Project Page on the Turkish Partner School Website

  Vali M. Lutfullah Bilgin Middle School Erasmus+ the scope of his application, Poland, Turkey, Lithuania, Romania, Spain and the partner schools in Cyprus ”Folklorica” project has been awarded funding by the National Agency. The main objective of the project, which will be carried out under the coordination of Poland between 2019-2021, is to promote the culture of the partner countries through folk dance and to raise awareness about foreign cultures.

  Umut Uysaler, coordinator, Vali M. Lutfullah Bilgin School

  http://valimlbo.meb.k12.tr/icerikler/folklorica_8700687.html 

  Türkiye Ortak Okulu Web Sitesindeki Proje Sayfası

  Vali M. Lutfullah Bilgin Ortaokulu’nun Erasmus+ kapsamında başvurusunu yaptığı, Polonya, Türkiye, Litvanya, Romanya, İspanya ve Kıbrıs Rum Kesimininden okulların ortak olduğu ”Folklorica” adlı proje Ulusal Ajans tarafından fon almaya hak kazanmıştır. 2019-2021 yılları arasında Polonya koordinatörlüğünde yürütülecek olan projede, temel amaç, ortak ülkelerin kültürlerinin halk dansları yoluyla tanıtılması, ve yabancı kültürler hakkında farkındalık yaratılmasıdır.

  Hulusi Gürbüz, okul müdürü, Vali M. Lutfullah Bilgin Ortaokulu

  The Project Page on the Polish Partner School Website

  The Polish team from Nidzica has created the ”Folklorica” project page on the school website. This page includes the invitation to the mobility in Poland (21-25 October 2019) developed under the slogan ”Me and My Country”, a few aspects of this new adventure with the Erasmus+ program in the coordinating school and activities undertaken within the project. This is only the beginning and the articles will go on. For everyone who wants to visit this page we give the link.

  https://sp2nidzica.edupage.org/a/folklorica

  Mariola Podolska-Maculewicz, project coordinator, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, Poland  

  Strona projektu na stronie polskiej szkoły partnerskiej

  Polski zespół z Nidzicy stworzył stronę projektu ”Folklorica” na szkolnej stronie internetowej. Strona ta zawiera między innymi zaproszenie na krótkoterminową wymianę grup uczniów w Polsce (21-25 października 2019) opracowane pod hasłem ”Ja i mój kraj”, różne aspekty tej nowej przygody z programem Erasmus+ w szkole koordynującej i jednym z pierwszych zajęcia związane z polskimi tańcami tradycyjnymi. To dopiero początek i artykuły będą sukcesywnie umieszczane. Wszystkich, którzy mają ochotę śledzić nasze przygody, zapraszamy do odwiedzenia strony szkoły pod linkiem:

  Dorota Kosińska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, Polska