24 Col·legi Camí (Barcelona)

  • Som una escola concertada i laica lligada al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta (Nou Barris, Barcelona) des de la seva urbanització als anys ‘50. La nostra acció educativa ofereix un tipus d’escola fonamentada en un projecte trilingüe (català, castellà i anglès) facilitant a l’alumnat una atenció personalitzada, i una formació humana i intel·lectual.

    Somos una escuela concertada y laica ligada al barrio de Vilapicina y la Torre Llobeta (Nou Barris, Barcelona) desde su urbanización en los años '50. Nuestra acción educativa ofrece un tipo de escuela fundamentada en un proyecto trilingüe (catalán, castellano e inglés) facilitando al alumnado una atención personalizada y una formación humana e intelectual.

    We are a secular state-financed school, we have been integrated in the Vilapicina y la Torre Llobeta neighbourhood (Nou Barris, Barcelona) since its development in the 50s. Our educational activity has three basic fundamentals: our trilingual project that includes Catalan, Spanish and English, our personalised attention towards the students and a human and intellectual approach to education.

    http://colegiocami.com