1.a i 1.b razred OŠ Braće Ribar Sisak; Bojan Iličić, mag.prim.obrazovanja