└► Planning / Planificación

 • Introduction

  The main objective of this project is getting to know a little bit more about Galician language and its writers.

  This year is the fifth edition of this project, and it will be devoted to Rosalía de Castro. She was the first author honored by Galician Literature Day in 1963.

  Our European partners will also learn something about Galician language. Although it is a minority language, it will be used to communicate between partners as well as English.

   

   

  Presentation (deadline December 12th)

  The main objective of this activity is getting to know each other.

  Every school should record a video, introducing themselves to everybody else.

  In the video, these questions should be answered:

  • What is the name of my school?

  • Where is my school?

  • Which languages are official in my region?

  This video should be finished with one of this sentences:

  • Schools outside Galicia: “Vou falar galego” (which means: “I am going to speak Galician language”)

  • Schools from Galicia: “Eu falo galego” (which means: “I speak Galician language”)

  Every school will record this video in its own language. English subtitles can be used.

   

  Galician language course - January

  These are the schools that have joined the project by now:

  From outside Galicia:

  • Escola Secundária Carlos Amarante, Braga, Portugal

  • Liceo Classico "S. G. Calasanzio", Carcare (SV), Italy

  • Lycée professionnel Jean d'Arcet, AIRE SUR L'ADOUR, France

  • IES "Rey Don García", Nájera, Spain

   

  From Galicia:

  • IES PRAIA BARRAÑA, Boiro, Spain

  • IES Pontepedriña, Santiago de Compostela, Spain

  • IES Nº 1 RIBEIRA , Santa Uxía de Ribeira, España

  • IES Muralla Romana, Lugo, Spain

  • IES Maximino Romero de Lema, Baio - Zas, Spain

  • IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain

   

  In this activity, a school from outside Galicia should ask somebody, in Galicia, how to say a word or expression in Galician language. Every school should ask at least two words or expressions. We have to make sure that everyone participates.

  Questions can be recorded using a video in your mother tongue. Answers will be posted as well using a video.

  We can use a blog to ask and answer questions.

   

   

  Information about Rosalía de Castro - February

  As every year, we will upload to the TwinSpace some information about Rosalía de Castro.

  This year we would also like to do a collaborative task. We could do a collaborative time line with her works. Every school should choose a work and add some information about it to the time line. This information should include, at least, when and where was published.

  You have to keep in mind that Rosalía de Castro wrote some of her works in Spanish and some in Galician Language. For the time line we can use all her works. But we will only use works in Galician language for bookmarks.

   

   

  Bookmarks – April

  As we did in previous editions.

   

   

  Last activities – May

  As a final activity we can record a video similar to the one we did last year. Every school can record a verse of a poem. Then, our school will edit and assemble a final video altogether.

  We can also do some evaluation activities and opinion about the project.

   

   

   

   

  --------------------

   

   

   

   

  Introdución

  O principal obxectivo deste proxecto é coñecer un pouco máis a lingua galega e os seus escritores.

  Este ano é a quinta edición deste proxecto, e estará adicado a Rosalía de Castro. Ela foi a primeira autora homenaxeada no Día das Letras Galegas en 1963.

  Os nosos socios europeos tamén aprenderán algo da lingua galega. Aínda que é unha lingua minoritaria, será usada como vehículo de comunicación entre socios, ao mesmo tempo que o inglés.

   

   

  Presentación (data límite 12 de decembro)

  O principal obxectivo desta actividade é darse a coñecer uns a outros.

  Cada colexio debe gravar un vídeo de presentación para o resto dos compañeiros do proxecto.

  No vídeo, deben responderse a estas preguntas:

  • ¿Cal é o nome da miña escola?

  • ¿Onde está a miña escola?

  • ¿Que idiomas son oficiais na miña rexión?

  Este vídeo debe rematarse cunha destas sentencias:

  • Colexios de fóra de Galicia: “Vou falar galego”

  • Colexios de Galicia: “Eu falo galego”

  Cada colexio gravará este vídeo no seu propio idioma. Pódense usar subtítulos en inglés.

   

  Curso de galego - Xaneiro

  Ata agora, estas son as escolas que se uniron ao proxecto.

  De fóra Galicia:

  • Escola Secundária Carlos Amarante, Braga, Portugal

  • Liceo Classico "S. G. Calasanzio", Carcare (SV), Italy

  • Lycée professionnel Jean d'Arcet, AIRE SUR L'ADOUR, France

  • IES "Rey Don García", Nájera, Spain

   

  De Galicia:

  • IES PRAIA BARRAÑA, Boiro, Spain

  • IES Pontepedriña, Santiago de Compostela, Spain

  • IES Nº 1 RIBEIRA , Santa Uxía de Ribeira, España

  • IES Muralla Romana, Lugo, Spain

  • IES Maximino Romero de Lema, Baio - Zas, Spain

  • IES San Clemente, Santiago de Compostela, Spain

   

  Nesta actividade, unha escola de fóra de Galicia debe preguntar a alguén en Galicia, como se di unha palabra ou expresión en galego. Cada escola debe preguntar polo menos dúas palabras ou expresións. Temos que asegurarnos que todos participen na actividade.

  As preguntas poden ser gravadas mediante vídeo no voso idioma materno. As respostas tamén serán contestadas en vídeo.

  Podemos usar un blogue para facer preguntas e contestalas.

   

   

  Información sobre Rosalía de Castro - Febreiro

  Como todos os anos, subiremos ao TwinSpace algunha información sobre Rosalía de Castro.

  Este ano tamén nos gustaría facer unha tarefa colaborativa. Podemos facer unha cronoloxía das súas obras de forma colaborativa. Cada escola debe escoller unha obra e engadir á cronoloxía algunha información sobre ela. Esta información debe incluír, como mínimo, cando e onde foi publicada.

  Debedes ter en conta que Rosalía de Castro ten traballos en castelán e en galego. Para a cronoloxía podemos usar todas as súas obras. Pero só usaremos a súa obra en galego para os marcapáxinas.

   

   

  Marcapáxinas – Abril

  Como en edicións pasadas.

   

   

  Actividades finais – Maio

  Como actividade final podemos gravar un vídeo similar ao que fixemos o ano pasado. Cada escola pode gravar un verso dun poema. Despois, a nosa escola, editará e montará un vídeo final conxunto.

  Tamén podemos facer algunhas actividades de avaliación e opinión sobre o proxecto.