└► Bookmarks regulations

 • O obxectivo principal deste proxecto é dar a coñecer a lingua galega e a obra da escritora Rosalía de Castro. Os estudantes deseñarán marcapáxinas inspirados na obra en galego desta autora e empregarán as novas tecnoloxías como medio de traballo.

  O IES San Clemente de Santiago de Compostela convoca o

  V concurso europeo de marcapáxinas

  Sobre a figura de Rosalía de Castro

  Bases:

  1. Será condición indispensable que os traballos sexan orixinais e inéditos. O prazo de admisión será até o 8 de maio e o xurado dará a coñecer a súa decisión a finais do mes de maio.

  2. Admitiranse dous traballos como máximo por cada participante.

  3. Cada marcapáxinas deberá ter dúas caras.

  4. Medidas: 18x5 cm.

  5. Formato dixital BMP ou PNG, con resolución 300dpi.

  6. Haberá un primeiro premio por valor de 100 €, un segundo premio por valor de 75 e un terceiro por valor de 50.

  7. Os premios non se poderán declarar desertos.

   

   El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer la lengua gallega y la obra de la escritora Rosalía de Castro. Los estudiantes diseñarán marcapáginas inspirados en la obra en gallego de esta autora y usarán las nuevas tecnologías como medio de trabajo.

  El IES San Clemente de Santiago de Compostela convoca el

  V concurso europeo de marcapáginas

  Sobre la figura de Rosalía de Castro

  Bases:

  1. Será condición indispensable que los trabajos sean originales e inéditos. El plazo de admisión será hasta el 8 de mayo y el jurado dará a conocer su decisión a finales del mes de mayo.

  2. Se admitirán dos trabajos como máximo por cada participante.

  3. Cada marcapáginas deberá tener dos carillas.

  4. Medidas: 18x5 cm.

  5. Formato digital BMP o PNG, con resolución 300dpi.

  6. Habrá un primer premio por valor de 100 €, un segundo premio por valor de 75 € y un tercero por valor de 50 €.

  7. Los premios no se podrán declarar desiertos.

   

   The main idea of this project is to show the Galician language and Rosalía de Castro’s work. Students would design bookmarks inspired in the author work, in Galician language, and they would have to use ITC.

  The Secondary School San clemente in Santiago de Compostela announces

  The 5th European competition of bookmarks

  Devoted to Rosalía de Castro

  Conditions:

  1. It will be essential works to be original and unpublished. Admission dates until 8th May. The jury will take the final decission at the end of May.

  2. Not more than two works for each participant will be accepted.

  3. Each bookmark must have frontside and backside.

  4. Measurements: 18x5 cm.

  5. Digital format BMP or PNG, with a resolution of 300dpi.

  6. There will be a first prize 100 €, a second prize 75 € and a third prize 50 €.

  7. All prizes will be given.

   

   L'objectif principal de ce projet est de présenter la langue galicienne et le travail de Rosalía de Castro. Les étudiants designeront des signets inspirés par l´oevre (Galicien) de Rosalía de Castro et l'utilisation de nouvelles technologies comme un moyen de l'emploi.

  Le Lycée Saint Clément (Saint-Jacques de Compostelle) convoque le

  Ver concours européen de marque-pages

  Sur Rosalía de Castro

  Bases :

  1. Il sera condition indispensable que les travaux soient originaux et inédits. Le délai d'acceptation sera jusqu'au 8 mai et le jury permettra de connaître sa décision à la fin du mois de mai.

  2. Deux travaux seront admis comme maximum par chaque participant.

  3. Chaque marque-pages devra avoir deux faces.

  4. Format: 18x5 cm.

  5. Le format numérique BMP ou PNG, avec une résolution de 300dpi.

  6. Il y aura un premier prix par valeur de 100 €, un deuxième prix par valeur de 75 € et un troisème par valeur de 50 €.

  7. Les prix seront attribués tous les deux.