Sledovanie kolegovej práce - eTwinning a Erasmus+

  • Český kolega p. riaditeľ Vlastimil Špinka v rámci programu Erasmus+ - hospitácie a sledovanie práce kolegu - si vyskúšal vyučovanie u nás, na malej slovenskej škole. Odučil štyri hodiny a pracoval aj s etwinningovou triedou na našej škole. Mali sme tak možnosť sledovať ho pri práci so žiakmi na hodine, a to pri rozvoji čitateľských zručností žiakov. Slovenskí žiaci si overili, ako rozumejú úlohám a pokynom v blízkej slovanskej reči. Jedna hodina bola venovaná aj nášmu projektu eTwinning.