Vesmírne hry a súťaže

  • hra "Vládca vesmíru"

  Pravidlá: Na túto pohybovú hru potrebujeme 4 druhy lôpt: fitlopty, basketbalové lopty, hádzanárske lopty a tenisové loptičky. Každá lopta predstavuje jednu planétu. Rôzne veľkosti lôpt reprezentujú inú bodovú hodnotu. Čím väčšia lopta, tým viac bodov družstvo získa. Veľkých lôpt je najmenej a sú za 4 body. Najmenšie sú po bode a je ich najviac. Učiteľ rozmiestni lopty po telocvični. Tenisové bližšie k deťom a fitlopty čo najďalej. Žiaci sa zatiaľ môžu radiť, ktoré lopty budú zbierať ako prvé. Na zapískanie vybieha z každého družstva vždy jeden žiak. Do rohu družstva môže priniesť vždy len jednu loptu. Žiaci sa štafetovo striedajú až kým nie je čo zbierať. Deti si body spočítajú sami. Ktoré družstvo nazbiera viac bodov, stáva sa "vládcom vesmíru."

   

  • hra "Šesťnohý mimozemšťan"

  Pravidlá: Trojica žiakov je otočená chrbtom k sebe a rukami sú do seba navzájom "zaháčknutí". Takto spojení sa snažia prekonávať na dráhe rôzne prekážky a prísť úspešne do cieľa. Aby bola hra pre deti bezpečná, nie je vhodné dávať ju súťažne. Okrem pohybovej šikovnosti tak rozvíja predovšetkým spoluprácu. Na úvod je vhodné dať dráhu úplne bez prekážok, aby si deti na pohyb zvykli. Deti by mali byť približne váhovo rovnaké.

   

  • hra "Boj o meteorit"

  Pravidlá: Žiaci sedia vo dvojiciach oproti sebe. Medzi nimi sa nachádza klobúčik a na ňom tenisová loptička. Učiteľ hovorí časti tela a žiaci ich postupne ukazujú. Nevedia, koľko častí tela bude učiteľ menovať. Hocikedy môže vydať signál (písknutie, dupnutie, tlesknutie...) a deti majú za úlohu čo najrýchlejšie uchmatnúť loptičku. Žiak s rýchlejšou reakciou vyhráva.

   

  • hra "Transport vesmírnych vzoriek"

  Pravidlá: Úlohou dvoch žiakov je preniesť loptu z jednej strany telocvične na druhú za pomoci dvoch tyčí tak, aby sa lopty ani jeden z nich nedotkol. Cvičenie je možné poňať súťažne, ale aj ako teambuildingovú aktivitu. Lopty môžeme postupne zmenšovať.

   

  Obmena: Žiakov rozdelíme do dvoch družstiev. Každé obsahuje dvojice žiakov s palicami, ako pri prvom cvičení. Úlohou prvej dvojice je odovzdať loptu ďalšej tak, aby nespadla. Spôsobov odovzdávania je viac a žiaci sami prídu na to, čo je pre nich najlepšie. Ak lopta spadne, môže sa zodvihnúť len palicami. Deti, ktoré odovzdajú loptu, sa zaradia na opačný koniec radu. Čakajú, kým lopta opäť nepríde k nim. Vyhráva družstvo, ktoré prvé prenesie loptu (vesmírnu vzorku) na paliciach na druhú stranu telocvične.

   

  • hra "Prieskum neznámej planéty"

  Pravidlá: Pohybová hra je určená pre trojice žiakov Každá trojica predstavuje družstvo, ktoré súťaží na čas s ostatnými trojicami. Dvojica stojí oproti sebe a drží 2 šatky. Tretí žiak postupne šatky preskočí, podlezie, prejde medzi šatkami a na záver obehne okolo spoluhráčov okruh. Akonáhle tak spraví, vymení sa s druhým žiakom, ktorý vykoná rovnaké úlohy a napokon vystrieda druhého žiaka posledný z trojice. Keď úlohy splnili všetci, družstvo si sadá na zem. Tím, ktorý si sadne ako prvý, víťazí. Spoluhráči si navzájom pomáhajú. Napríklad tak, že žiaci, ktorí šatky držia, ich dajú vyššie, nižšie atď, podľa toho, akú prekážku má tretí žiak práve prekonať. 

   

  • hra: "Na obežnej dráhe"

  Pravidlá: V telocvični vyznačíme kužeľmi 3 kruhy od najväčšieho po najmenší. Všetci žiaci bežia v najväčšom kruhu rovnakým smerom, snažia sa chytiť žiaka pred sebou. Keď sa im to podarí, chytený žiak odchádza do menšieho kruhu, ktorý je vo vnútri veľkého. Tam žiaci opäť bežia (ale v opačnom smere) a snažia sa chytiť žiaka pred sebou. Chytení žiaci odchádzajú do najmenšieho kruhu, ktorý je vo vnútri oboch. Tam si sadnú do sedu skrížneho a čakajú, kým ostatní dosúťažia. Vyhrávajú žiaci, ktorí zostanú vo väčších kruhoch ako poslední.

  • hra: " Pád kométy"

  Pravidlá. Učiteľ rozdelí deti do dvojíc a rozostaví ich oproti sebe na niekoľko metrov. Každý žiak má jednu šatku. Na učiteľov pokyn žiaci vyhodia šatku čo najvyššie a vyšprintujú na pozíciu spoluhráča. Dvojice si tak vymenia miesta. Cieľom je chytiť šatku ešte pred tým, ako spadne na zem. Ak to deťom ide, vzdialenosť medzi dvojicami zväčšujeme. Bezpečnostné pokyny: Žiaci sa musia dohodnúť, ktorou stranou pobežia, aby sa pri výmene nezrazili.

  • hra: " Obežnice planéty"

  Pravidlá: Žiaci utvoria kruh. Na povel (Hop!) vyhodia šatku do vzduchu a vybehnú na pozíciu susedného spolužiaka. Snažia sa chytiť jeho šatku ešte pred tým, ako spadne na zem. Učiteľ určí smer, do ktorého sa budú žiaci točiť. Ak šatky na zem nepadajú a žiakom to ide, kruh zväčšíme. Obmena: zmena smeru na  iný povel (písknutie).

  • hra: " Otvorom rakety"

  Pravidlá: Budeme potrebovať 2 kruhy. Utvoríme dve družstvá, v každom je rovnaký počet žiakov. Každé družstvo utvorí kruh. Žiaci sú otočení tvárou k sebe a držia sa za ruky. Na jeden "spoj" zavesíme kruh. Úlohou žiakov je čo najrýchlejšie preliezť kruhom tak, aby sa navzájom nerozpojili. Členovia družstva, ktorí prejdú rýchlejšie kruhom všetci, vyhrávajú.

  • hra: " V rakete"

  Pravidlá: Žiaci sú rozdelení do dvoch družstiev. Ležia na bruchu vedľa seba. Na povel zdvihnú trup čo najvyššie a zostanú v podpore. Dôležité je, aby otvor, ktorý vznikol pod ich telami, bol čo najväčší, nakoľko popod nich bude preliezať vždy posledný člen družstva. Akonáhle sa dostane dopredu, prejde do podporu a v tej chvíli začne preliezať "raketou" ďalší člen družstva. Takýmto spôsobom sa družstvo pomaly posúva smerom dopredu. Kto prvý dosiahne cieľovú čiaru, vyhráva.

  • hra: " Vládca krátera"

  Pravidlá: Na hru potrebujeme 9 kruhov (príp. lietajúce taniere) a šatky (6 kusov, 3 z každej farby). Ak nemáte šatky, môžu to byť klobúčiky, kužele, rozlišovačky, malé loptičky, gumy a podobne. Dôležité je, aby malo každé družstvo svoju farbu. Deti musia v tejto hre premýšľať a vedieť sa rýchlo rozhodnúť. Nestačí len rýchlo utekať. Žiaci sa štafetovo striedajú. Prví traja uložia do poľa 3 x 3 svoje šatky. Ostatní majú možnosť presunúť do iného kruhu vždy len jednu šatku svojho družstva. Cieľom je uložiť do radu tri šatky rovnakej farby. Môže to byť horizontálne, vertikálne aj diagonálne. Družstvo, ktoré toto prvé dosiahne, vyhráva. 

   

  • hra "Zaznač dráhu letu"

  Pomôcky: Budeme potrebovať dlhý úzky pás papiera. Vyznačíme na ňom štart a cieľ. Deti rozdelíme do družstiev, každé družstvo dostane fixku inej farby. Úzky pás papiera rozdelíme na toľko rovnakých úsekov, koľko je detí v družstve.

  Pravidlá: Prví hráči vybiehajú naraz z každého družstva a nakreslia fixkou čiaru od štartu po koniec prvého úseku. Na konci čiary nakreslí hráč bodku a vracia sa späť do družstva. Fixku odovzdá nasledujúcemu hráčovi, ktorý pokračujem v kreslení čiary od vyznačenej bodky po koniec ďalšieho úseku. Hráči sa stále striedajú, pokým niektorý z nich neprejde cieľom.

  Pozor na ťah, keď ceruzka urobí čiaru mimo dráhy. Vtedy hráč urobí bodku v mieste, kde čiara pretína hranicu pretekárskej dráhy a nasledujúci hráč bude musieť dokresliť jeho dráhu. V tom prípade bude dané družstvo o jednu dráhu zaostávať. Deti veľmi rýchlo pochopia, že v tejto súťaži nejde len o rýchlosť, ale aj o presnosť kreslenia.

   

  • hra "Urob si svojho mimozemšťana"

  Pomôcky: kolíky na bielizeň

  Pravidlá: Žiakov rozdelíme do družstiev, jeden z každého družstva (mimozemšťan) sa postaví oproti ostatným v určitej vzdialenosti (min. 10m). Na štart medzi obe družstvá položíme veľkú misu s kolíkmi na vešanie bielizne. Na povel sa prví z každého družstva rozbehnú k miske, zoberú jeden kolík, bežia s ním k spoluhráčovi a pripevnia mu ho na jeho oblečenie. Následne sa vrátia na koniec svojho družstva a v hre pokračuje ďalší člen družstva. Beží sa dovtedy, kým sa neminú kolíky. Vyhráva družstvo s najväčším počtom kolíkov.

   

  • hra "Zapíš číslo letu"

  Pravidlá: Každému žiakovi pripneme na chrbát papier s číslom (min. trojciferným). Úlohou žiakov je zapísať si čo najviac čísel, ktoré majú na chrbtoch druhí žiaci a zároveň zabrániť ostatným, aby videli jeho číslo. Vyhráva ten, kto má zapísaných najviac čísel.

   

   

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user