Τέχνη και Παράδοση - Arte y tradición - Art and tradition

 • Τέχνη και Παράδοση - Art and tradition -Arte y tradición  

  The Greek pupils invited the pupils from Spain and here we share the results of our collaboration.

  In Greece a traditional items exhibition became an ispiration source

  for the Greek students. They share the results of their creative works.

   

  http://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/greek-traditional-items-exhibition-62289653

  .

  Muchas Gracias a Doña Lilia Papaioannou porel archivo dedicado a los refranes españoles y su traducción en Griego.

  Dado que el español y el griego pertenecen a la misma familia de lenguas y gracias a sus nexos lingüísticos, es evidente, a través del archivo adjunto, que entre la traducción española y griega hay muchas similitudes y puntos comunes. La paremiología forma parte de la lingüística y es muy importante que sepamos algunas paremias que se relacionan con nuestros hábitos tradicionales y elementos de la vida cotodiana. Por eso, hemos elegido las más representativas de nuestra cotidianidad y sectores que la componen.

   

  Eυχαριστούμε πάρα πολύ την κ. Λίλια Παπαϊωάννου
  για το αρχείο που είναι αφιερωμένο στις ισπανικές παροιμίες, με τη μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

  Επειδή η ισπανική και η ελληνική γλώσσα ανήκουν στην ίδια οικογένεια γλωσσών και χάρη στους γλωσσολογικούς δεσμούς που έχουν μεταξύ τους,είναι προφανές μέσα από το αρχείο που επισυνάπτουμε, ότι ανάμεσα στην ισπανική και ελληνική μετάφραση υπάρχουν πολλές ομοιότητες και κοινά στοιχεία. Η παροιμιολογία αποτελεί μέρος της γλωσσολογίας και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε μερικές παροιμίες που σχετίζονται με τα παραδοσιακά μας έθιμα και στοιχεία από την καθημερινή ζωή. Γι'αυτό, επιλέξαμε τις πιο αντιπροσωπευτικές από την καθημερινότητά μας και τους τομείς που τη συνθέτουν. 

  *********************

  From Spain pupils exchanged creations dedicated to Easter celebrations in their Schools!!!

  https://padlet.com/arteducate/5ha0xmakxdim

  We hope you to enjoyed our presentations!