1.c - What's in the box?

 • PRESENTATIONS OF PARTNERS COUNTRIES:

   

  PUZZLES WITH PHOTOS OF ALL STUDENTS:

        

  ǝɔuɐɹℲ                         ǝɔǝǝɹפ                       ʎɐʍɹoN                      ɐᴉʞɐʌolS

      

   

  VIDEOGREETINGS FROM ALL COUNTRIES: