November Activities

 • Tema: Sonbahar

   

  Öğretmen adı Etkinlik adı Dijital Malzemeler Bağlantısı
  Emine COŞKUNTÜRK Dijital Oyun

  https://wordwall.net/resource/5345332

  Etkinlik Adı: Sonbahar Kelimeleri ile Şarkılarım

  Etkinlik Türü: Müzik

  Kazanım ve Göstergeleri

  Dil Gelişimi

  Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

  (Göstergeleri: Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)

  Öğrenme Süreci: Sonbahar ile ilgili video izlenir ardından hazırlanan çark 

  çocukların yönergesi ile çevrilerek çıkan kelime ile bir şarkı söylenir. Çocukların hepsi

  söz hakkı alana kadar oyun oynanır. 

  Aile Katılımı: Çark linki aileye gönderilerek evde de ailece oynamaları istenir.

  Değerlendirme

  -Bana etkinliği tanımlar mısın?

  -Bu oyunda en çok sevdiğin ne idi?

  -Bu oyunu farklı nasıl oynayabiliriz?

  Event Name: My Songs with Autumn Words

  Activity Type: Music

  Earnings and Indicators

  Language development Outcome

  8. Express what they listen/watch in various ways.

  (Indicators: Displays what he/she listens/watches in various ways such as painting, music, drama, poetry, story.)

  Learning Process: Watching the video about autumn, then the wheel prepared A song is sung with the word translated by the children's instruction. all of the children The game is played until you get a say.

  Family Participation: The wheel link is sent to the family and they are asked to play as a family at home.

  Evaluation -Can you describe the event for me? -What was your favorite game in this game? -How can we play this game differently?

  Hale AKBAŞ  Parmak oyunu

  https://youtu.be/0dtXVOhYdnU

  ETKİNLİK  ADI : Sonbahar Parmak Oyunu

  ETKİNLİK TÜRÜ      : Türkçe  Etkinliği

  KAZANIM VE GÖSTERGELER

  SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ:

  Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: özelliklerini ve duyusal özelliklerini söyler.)

  BİLİŞSEL GELİŞİM:

  Kazanım1.Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

  nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)

  Kazanım2.Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını

  söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.)

  DİL  GELİŞİMİ:

  Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru

  kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)

  Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve

  mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür.

  ÖĞRENME SÜRECİ

  Öğretmen çocukların masalardaki yerlerini almalarına yardımcı olur. Öncelikle öğrencilere sınıfa hoş

  geldiniz denir ve sınıf kuralları ile ilgili olarak gerekli açıklamaları yapar. Çocukları, birbirlerini

  dinlemeye ve söz isteyerek konuşmaya yönlendirir Sonbahar hakkında sohbet edilir.

  Kısa sohbetin ardından “Sonbahar” isimli parmak oyununu öğrencilere tanıtır. Bölümler halinde

  öğrencilerle birlikte birkaç kez tekrar eder.

  DEĞERLENDİRME

  Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir;

  Bir daha söyleyelim mi?

  Parmak oyununu tek başına söylemek isteyen var mı?

  AİLE KATILIMI

  Öğrenilen parmak oyunu yazılıp eve gönderilir. Evde ailelerinde tekrar etmesi rica edilir.

  EVENT NAME: Autumn Finger Game

  ACTIVITY TYPE: Turkish Event

  GAIN AND INDICATORS

  SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT:

  Learning Outcomes 1. Introduces its own characteristics.

  (Indicators: tell their properties and sensory properties.)

  COGNITIVE DEVELOPMENT:

  Gain 1. Pays attention to the object / situation / event.

  (Indicators: Focuses on the object / situation / event that

  needs attention. Asks questions about the object /

  situation / event that draws attention.)

  Gain 2. Predicts about the object / situation / event.

  (Indicators: Tells the clues of the object / situation /

  event. Combining the clues, tells the forecast. Examines

  the real situation.)

  LANGUAGE DEVELOPMENT:

   

  Gain 2. Uses his voice appropriately. (Indicators: Uses

  his breath correctly while talking / singing. Adjusts the

  tone, speed and intensity of his voice while speaking /

  singing.)

  Learning Outcomes 5. Uses language for

  communication. (Indicators: Makes eye contact while

  speaking. Understands gestures and gestures. Uses

  gestures and gestures while speaking. Starts speaking.

  Continues speaking.

  LEARNING PROCESS

  Öğretmen, çocukların salondaki yerlerini almalarına yardımcı olur.

  tablolar. Her şeyden önce öğrenciler,

  sınıf ve hakkında gerekli açıklamaları yaparlar

  sınıf kuralları. Çocukları dinlemeye teşvik eder

  birbirlerine ve gönüllü olarak konuşurlar. Hakkında görüşme

  Sonbahar.

  Kısa bir sohbetten sonra adlı parmak oyununu tanıtıyor.

  Öğrencilere "Sonbahar". İle birkaç kez yinelenir

  bölümlerdeki öğrenciler.

  DEĞERLENDİRME

  Aktivite sonunda aşağıdaki sorular sorulabilir

  çocuklara sordu;

  Tekrar söyleyelim mi?

  Teker teker tek başına söylemek isteyen var mı?

  AİLE KATILIMI

  Öğrenilen parmak oyunu yazılır ve eve gönderilir. Bu

  evde ailelerinde tekrar etmelerini istedi.

  Rachel Rodriguez Sonbahar renkleri

  https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7551337-autumn_colors.html

  OBJETIVES:

  Environmental content: 

  Gain knowledge about colors

  Develop fine skills as move the mouse, straight lines

  Improve memory skills as associate similar images

  Promote autumn vocabulary: leaves, colors, autumn

  Speaking content: 

  Speaking practice: poetry and song: autumn leaves are falling down

  EVALUATION:

  - Identify colors

  - He is able to recognize and identify colors name

  - She/he is able to move the mouse without difficulties

  - Recognize similar images

  - He/she is able to reproduce the autumn songs/poem

   

   

  Ümran NANE
  Eşini bul

  https://learningapps.org/display?v=p4auzu2wn20

   

  BİLİŞSEL GELİŞİM

  K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  G1 Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

  K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

  G2 İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

  K3 Algıladıklarını hatırlar.

  G2 Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

  Öğrenme Süreci:

  Çocuklar ile mevsimler hakkında sohbet edilir.Hangi mevsimde olduğumuz sorulur ve Sonbahar Mevsiminin özellikleri hakkında konuşulur.Ardından çalışma uygulanır.

   

  COGNİTİVE DEVELOPMENT

  EARNINGS 1/ Pays attention to object / situation / event.

  Indıcator 1:It focuses on the object / situation / event / that needs attention.

  EARNINGS 2/ It guesses about object / situation / event.

  Indıcator 2:She (he) tells her guess by combining the clues.

  EARNINGS 3/Remembers what she(he) perceived.

  Indıcator 2 :Uses what they remember in new situations.

  Learning Process:
  The children are chatted about the seasons,they are asked what season we are in, and the features of the Autumn Season are discussed.

   

  Serap DURMAZ Bulmaca

  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38e682b97ef9

  Serap DURMAZ

  Sonbahar Puzzle

  Bilişsel Alan

  KAZANIM VE GÖSERGELERİ

  Kazanım 1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  Göstergeleri

  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

  Kazanım 2:Nesne/durum/olaya ilgili tahminde bulunur.

  Göstergeleri

  Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

  Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

  Kazanım 15:Parça-bütün ilişkisini kavrar.

  Göstergeleri

  Bir bütünün parçalarını söyler.

  Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

  Öğrenme Süreci

  Öğretmen çocuklara hangi mevsimdeyiz diyerek soru sorar.Çocuklardan cevapları aldıktan sonra interaktif olarak hazırladığı puzzle akıllı tahtada yada bilgisayarda açar.Çocuklardan parçalara bakarak tahminde bulunmalarını söyler.Daha çocukları sıra ile kaldırarak puzzle tamamlatır.Doğru tahminde bulunan çocuklarda alkışlanır.

   

  Autumn PuzzleCognitive DomainGAIN AND INDICATORSGain 1: Pays attention to the object / situation / event.IndicatorsIt focuses on the object / situation / event that needs attention.Gain 2: Predicts about the object / situation / event.IndicatorsTells the clues of object / situation / event.It compares the forecast with the real situation.Learning Outcome 15: Understands the part-whole relationship.IndicatorsIt tells the parts of a whole.By combining the parts, he obtains a whole.

   

  Dilek EKİCİ Eşini bul/
  find your mate
  https://wordwall.net/tr/resource/8008551/sonbahar
  Elem GÖKTAŞ
  sanat etkinliği 

  https://www.youtube.com/watch?v=3Z1GePIhJi8

  ELEM GÖKTAŞ

  Süpürge ve Yapraklar

  Bilişsel Alan
  KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
  Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
  Göstergeleri:
  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

  Dil Gelişimi

  Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
  Göstergeleri:
  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
  Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
  Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.

  Motor Gelişim

  Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
  Göstergeleri:

  Malzemeleri keser.
  Malzemeleri yapıştırır.

  Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

  Öğrenme Süreci:

  Öğretmen veya ebeveyn yardımıyla süpürge resmi çizilir. Çocuktan kesmesi istenir. Süpürge resmi kesilip beyaz bir kağıda yapıştırılır. Ardından yakın çevreden toplanmış sonbahar yaprakları çocuk tarafından istediği şekilde kağıt üzerine yapıştırılır.bu sırada çocukla sonbahar mevsimi, yapraklar,yaprakların renkleri hakkında sohbet edilir. Tamamlanan etkinlik sergilenmek üzere çocuğun istediği bir alana yapıştılır.

   

  Süpürge ve Yaprak

  Bilişsel Alan

  KAZANÇ VE GÖSTERGELER:

  Kazanç 1: Nesneye / duruma / olaya dikkat eder.

  Göstergeler:

  Dikkat edilmesi gereken nesneye / duruma / olaya odaklanır.

  Dil gelişimi

  Öğrenme Çıktısı 8: Dinlediğini / izlediğini çeşitli yollarla ifade eder.

  Göstergeler:

  Ne dinledikleri / izledikleri hakkında sorular sorar.

  Dinledikleri / izledikleri ile ilgili soruları yanıtlar.

  Başkalarına ne dinlediğini / izlediğini anlatır.

  Dinlediğini / izlediğini resim yoluyla sergiliyor.

  Motor Geliştirme

  Kazanç 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar.

  Göstergeler:

  Malzemeleri keser.

  Malzemeleri yapıştırır.

  Farklı malzemeler kullanarak resim yapıyor.

  Öğrenme süreci:
  Bir öğretmen ya da ebeveyn yardımı ile süpürge resmi çizilir. Çocuktan kesmesi istenir. Süpürge resmi kesilerek beyaz bir kağıda yapıştırılır. Daha sonra yakın çevreden toplanan sonbahar yaprakları çocuğun istediği şekilde kağıda yapıştırılır. Bu sırada çocukla sonbahar mevsimi, yapraklar ve yaprakların renkleri hakkında sohbet edilir. Tamamlanan aktivite, çocuğun gösterilmek istediği bir alana yapıştırılır.

  ilkay Türkan Eleren Gölge eşleştirme

  https://learningapps.org/watch?v=px0q9r7v520

  İlkay Türkan Eleren 

  Sonbahar Yapraklarının Eşleştirilmesi

  Bilişsel Alan

  Kazanım 1: Nesne/ durum / olay dikkat  verme

  Göstergeleri;

  Nesne / durum / olayın ipucunu birleştirerek söyler.

  Dil Gelişimi:

   

   KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:

  Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

  Göstergeleri:

  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili soruları yanıtlar.

  Öğrenme Süreci:

  Sonbahar yapraklarının şekillerini,renklerini dikkatle inceler ve gölgeleri ile eşleştirir.

  Nurhan Tuncer HATIL Sonbahar Mevsimine Ait Resimleri Bulma

  https://wordwall.net/tr/resource/4490428/okul-%C3%B6ncesi-sonbahar

  Nurhan Tuncer Hatıl 

  Sonbahar Mevsimine Ait Resimleri Bulma

  Bilişsel Alan
  KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:

   

  Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
  Göstergeleri:
  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.         
  Kazanım2.Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

  Göstergeleri:                 

   Nesne/durum/olayın ipuçlarınısöyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.

   

  Dil Gelişimi                                                                 

   KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:

  Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

  Göstergeleri:

  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili soruları yanıtlar.

  Öğrenme süreci:

  Çark döndürülür.Ok ile gösterilen resimde ne olduğu ve hangi mevsime ait olduğu sorulur.Sonbahara ait hiç resim kalmayana kadar çark döndürülmeye devam edilir.

  SEVİM YILMAZ YAĞMURUN OLUŞUMU DENEYİ

  https://www.youtube.com/watch?v=XC9HCePK04s

  KAZANIM VE GÖSTERGELER
  motor Gelişim
  .Kazanım 4: küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
  Göstergeleri
  Değişik  malzemeler kullanarak resim yapar.
  Malzemeleri keser.
  Malzemeleri yapıştırır.
  Bilişsel Gelişim
  Kazanım 1: nesne durum olaya dikkatini verir.
  Göstergeleri:
  Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır.
  Kazanım 2: nesne durum olayla ilgili tahminde bulunur.
  Göstergeleri
  İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
  Kazanım 3: algıladıklarını hatırlar.
  Göstergeleri:
  Nesne durum olayı bir süre sonra yeniden söyler
  Sosyal- Duygusal Gelişim
  Kazanım 7: bir işi yada görevi başarmak için kendini güdüler.
  Göstergeleri
  Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
  Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
  Dil Gelişim
  Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
  Göstergeleri:
  Sözel yönergeleri yerine getirir.
  Dinlediklerini izlediklerini açıklar.
  Dinledikleri izledikleri hakkında yorum yapar.
  Öz bakım Becerileri
  Kazanım 3: yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar
  Göstergeleri:
  Ev okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
  Ev okuldaki eşyaları toplar.ev okuldaki eşyaları yerleştirir.
  MATERYALLER
  çaydanlık su boya
  SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
  yağmur sonbahar
  ÖĞRENME SÜRECİ

  Şiir tekrar edildikten sonra öğretmen çocuklara “Yağmur deneyi” yapılacağını açıklar. Su ısıtıcısı, çaydanlık ve kibrit deney malzemesi olarak masaya yerleştirilir. Öğretmen, ısıtıcıyı yaktıktan sonra çaydanlığı su ile doldurur ve kapağını kapatır. Bir süre sonra kaynayan suyun kapağı kaldırıldığında çaydanlığın kapağında su damlacıkları olduğu gözlemlenir. Öğrencilere ısınan havanın buharlaşarak yağmur damlacıkları hâline geldiği ve yeryüzüne düştüğü açıklanır. öğrencilerin gözlemlerini anlatmalarına olanak sağlanır.

  Mehmet Munir DEMİR HAYVAN TAÇLARI(maske) ETKİNLİĞİ

   

  BİLİŞSEL GELİŞİM

  Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
  Göstergeleri:

  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
  Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
  Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
  Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
  Göstergeleri:

  Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.
  İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
  Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
  Göstergeleri:

  Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

  DİL GELİŞİMİ

  Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
  Göstergeleri:

  Verilen sese benzer sesler çıkarır.

  Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
  Göstergeleri:

  Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.

  Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
  Göstergeleri:

  Konuşma sırasında göz teması kurar.
  Jest ve mimikleri anlar.
  Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
  Konuşmayı başlatır.
  Konuşmayı sürdürür.
  Konuşmayı sonlandırır.

  Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

  Göstergeleri:

  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

  MOTOR GELİŞİM

  Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
  Göstergeleri:

  Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

  Malzemeleri keser.
  Malzemeleri yapıştırır.

  ÖZ BAKIM BECERİLERİ

  Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
  Göstergeleri:

  Elini/yüzünü yıkar.

   

  https://wordwall.net/resource/9197701