1/3 OŠ '' 23.oktobar'' Sremski Karlovci


 • Kroz međupredmetne aktivnosti i navođenu igru  razvijati   kompetencije 
  •    Komunikacija
  •    Kompetencija za učenje,
  •    Saradnja, 
  •    Estetička kompetencija, 
  •    Odgovoran odnos prema okolini,  
                      Rad sa podacima i informacijama

  Ishodi :
  Da učenici
  1.    Komuniciraju na maternjem jeziku
  2.Uvežbaju manipulaciju makazama,

    3 .Vežbaju urednost, preciznost i odgovornost. 
    4.  Koristi pojmove i  informacije 

  Uvodna aktivnost

  Pomoću  programa u wordwall u učenici se dele u grupe.

  1. AKtivnost

  Srpski Jezik
  Sklapaju puzzle unutar grupe , čiji je cilj da otkriju temu '' 100''
  Razgovor o tome šta znači taj broj 100?
  Otkrivivanje teme. 
  Svaki učenik ima zadatak da napiše na stikeru 5 stvari koje je naučio u školi za 100 dana
  Pravimo krune i naočare

  2. Aktivnost

  Matematika


  Učenici rešavaju lavirint u obliku broja 100
  Slažu slagalice u paru
  Boje bojanku u cilju ponavljanja brojeva druge desetice

  3.Aktivnost

  Fizičko i zdravstveno vaspitanje
  Vežbaju 10 vežbi sa 10 ponavljanja.
  Trče na 100 metara.

  Gadjaju u cilj sa 100 loptica u grupi, za 100 sekundi.

  4.Aktivnost

  Čas odeljenskog strešine
  Učenici rešavaju listić o sebi kroz proteklih 100 dana u školi . Zatim imaju zadatak da  pronađu osobu koja ima bar dva ista odgovora kao i on.
  Na nivou grupe učenici daju pet odgovora na pitanje:  Za sto godina ljudi će? 
  Crtaju svoj portret '' Ovo sam ja za 100 godina''.
  Izložba porteta.

  Završna aktivnost

  Evaluacija