Plan pracy

 • CELE PROJEKTU:

  Cele dla uczniów:

  • kształtowanie postawy dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne
  • uwrażliwianie uczniów na właściwe korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz poznawanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • dostrzeganie zależności pomiędzy zdrowiem a otaczającym nas środowiskiem
  • integrowanie uczniów i rozwijanie poczucia wspólnoty w klasie, szkole i społeczności międzyszkolnej 
  • kształtowanie postawy zaangażowania w działania dodatkowe na terenie szkoły i poza nią
  • rozwijanie zdolności twórczych
  • rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów oraz wspieranie ich w sytuacji  kryzysowej wywołanej pandemią  COVID-19
  • podnoszenie jakości edukacji w czasie sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią  COVID-19

  Cele dla nauczycieli:

  • zapewnienie wzajemnego wsparcia w czasie sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią  COVID-19
  • wymiana doświadczeń
  • podniesienie jakości pracy własnej
  • podniesienie jakości edukacji w czasie sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią  COVID-19 
  • podniesienie efektywności realizacji wybranych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.