Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

W trudnym czasie pandemii, po długim okresie nauczania zdalnego i w sytuacji niepewności, jaki będzie kolejny rok szkolny, chcemy wspierać uczniów nie tylko w nauce, ale również w ich funkcjonowaniu w sferze psychicznej i emocjonalnej. Projekt powstał w celu zadbania o szeroko rozumiany dobrostan uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2021/2022. Projekt będzie opierał się o kształtowanie postaw zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, rozsądne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Działania projektowe przez swoją różnorodność i dobrowolność udziału będą uwzględniały zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Jednocześnie projekt będzie okazją do zapewnienia dzieciom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego poprzez zwrócenie uwagi na zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym.

Latest updates