Unsere Aktivitäten/ Naše aktivity

 • September 2017- An beiden Schulen wurden Erasmusplus-Arbeitsgemeinschaften gegründet, die anfingen sich mit fysikalischen Gesetzen zu beschäftigten. / Na oboch školách boli založené pracovné skupiny Erasmusplus, ktoré sa začali zaoberať fyzikálnymi zákonmi. (Unsere Teams)

  Oktober 2017- Die Schüler fertigten Steckbriefe an, um sich ihren Partnern vorzustellen, außerdem zeichneten sie kurze Videos über ihre Stadt und die Schule auf. / Žiaci vytvorili vizitky o sebe, okrem toho natočili krátke videá o svojom meste a škole. (Unsere Städte, Unsere Schulen)
  November 2017- Eine Infotafel über unser Projekt wurde hergestellt. / Bola zhotovená informačná tabuľa o našom projekte. (Infotafel über das Projekt in Zvolen) In diesem Monat fand am ľudovit Štur Gymnasium in Zvolen das länderübergreifende Projekttreffen statt, an dem die Lehrer der beteiligten Länder teilnahmen. / V tomto mesiaci sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra uskutočnilo nadnárodné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili učitelia oboch škôl.

  Dezember 2017- Die Schüler an beiden Schulen bildeten einige Entwürfe für das Projektlogo und dann wählten das beste und schönste Projektlogo des Landes aus. Die Gewinnlogos aus beiden Ländern kann man sich auf dieser Seite anschauen. / Žiaci na obidvoch školách vytvorili návrhy loga pre projekt a potom hlasovali za najlepšie a najkrajšie logo projektu svojej krajiny. Víťazné logá oboch partnerských krajín si môžte pozrieť na tejto stránke. 

  Januar 2018- Die Siegerlogos der Partnerländer stiegen in die weitere Abstimmung auf. Das Siegerlogo wurde das Logo, das die Schüler in der Slowakei entwarfen. / Víťazné logá partnerských krajín postúpili do ďalšieho hlasovania o logo projektu, ktorým sa stalo logo navrhnuté slovenskými žiakmi. (Logo)
  Februar 2018- Alle beteiligten Schüler bereiteten sich auf den ersten Kurzaustausch vor, der in der Slowakei stattfand. / Všetci zúčastnení žiaci sa pripravovali na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnili na Slovensku.( Physikalische Gesetze)
  März 2018- Am Ľudovit Štúr Gymnasium in Zvolen fand der erste Kurzaustausch von Schülergruppen statt, an dem 12 Schüler aus jeder Partnerschule teilnahmen. Im Rahmen dieses Treffens wurden 6 physiklasiche Gesetze vorgestellt. / V tomto mesiaci sa konalo prvé projektové stretnutia žiakov, na ktorom sa zúčastnilo 12 žiakov z každej partnerskej školy. V rámci tohto stretnutia predstavili žiaci 6 fyzikálnych zákonov. (Physikalische Gesetze, Unsere Treffen)
  April 2018- Die Projektteams an beiden Schulen beschäftigten sich mit unterschiedlichen Kraftwerken. Von gesammelten Informationen fertigten sie eine Präsentation über die Vor- und Nachteile einzelner Kraftwerke./ Projektové tímy na oboch školách sa zaoberali s rôznymi typmi elektrární. Zo zozbieraných informácií vytvorili prezentáciu o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhov elektrární. (Unsere Ergebnisse)
  Mai 2018- Die Projektteams bauen Arbeitsmodelle des übertragbaren Wasserkraftwerkes, proben sie und analysieren ihre Funktionalität und Leistung bei der Veränderung einiger Parameter. / Projektové tímy zhotovujú pracovné modely prenosnej vodnej elektrárne, skúšajú ich a analyzujú ich funkčnosť a výkon pri zmene niektorých parametrov. (Unsere Ergebnisse)
  Juni 2018- Die slowakischen Schüler nahmen am Kurzzeitaustausch in Litauen teil. Im Rahmen des Erasmus+-Projektes besichtigten sie viele Sehenswürdigkeiten, die in der UNESCO-Liste eingeschrieben sind, wie z.B. die Wasserburg in der Stadt Trakai, die Halbinsel Kurische Nehrung, die Haupstadt Vilnius,... Sie lernten nicht nur die Stadt Kaunas kennen, sondern knüpften neue Kontakte, lernten die Kultur und Traditionen dieses Landes kennen. Das Hauptziel unseres Treffens war die Modelle unserer Wasserkraftwerke, die die Schüler bauten, am Fluss auszuprobieren, Präsentationen über den Bauverlauf des Wasserkraftwerkes vorzustellen und verschiede Arten der Kraftwerke und deren Vor- und Nachteile zu präsentieren./ Slovenskí žiaci sa zúčastnili krátkodobej výmeny žiackych skupín v Litve. V rámci programu Erasmus +projektu navštívili veľa pamätihodností, ktoré sú zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO, ako napr. vodný hrad v meste Trakai, poloostrov Kurská Kosa, hlavné mesto Vilnius,...Spoznali nielen mesto Kuanas, ale nadviazali aj nové kontakty, spoznali kultúru a tradície tejto krajiny. Hlavným cieľom stretnutia bolo vyskúšať modely prenosných vodných elektrární, ktoré zhotovili žiaci, predstaviť priebeh stavby vodného diela a prezentovať rôzne typy elektrární a ich výhody a nevýhody. (Unsere Ergebnisse, Unsere Treffen)
  September 2018- Beide Schulen bereiteten die Physikalischen Konferenzen vor. Auf diese Konferenzen, an denen der ganze Verlauf des Projektes, einzelne Treffen und unsere Ergebnisse präsentiert wurden, wurden die Schüler der Grundschulen und Mittelschulen aus der Region eingeladen./ Obe školy pripravili fyzikálne konferencie. Na tieto konferencie, na ktorých sme predstavili priebeh celého projektu, jednotlivé stretnutia a naše výsledky, boli pozvaní žiaci zo základných a stredných škôl z regiónu. (Unsere Ergebnisse)
  Oktober 2018- Am Ľudovit Štur Gymnasium in Zvolen fand die physikalische Konferenz statt, an der über 80 Gäste die Einladung einnahmen. / Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra sa konala fyzikálna konferencia, na ktorú prijalo pozvanie vyše 80 hostí. (Unsere Ergebnisse)
  November 2018- Am Ľudovit Štur Gymnasium in Zvolen fanden Präsentationen über den Verlauf des Projektes im Rahmen der Aktivität „ Die Ľudovit Šturs Tage“ in allen Klassen des ersten Jahrgangs statt. In diesem Monat nahmen die Koordinatoren aus beiden Partnerschulen am länderübergreifenden Projkettreffen statt, das in Litauen organisiert wurde./ Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra sa konali prezentácie o priebehu projektu a jeho výsledkoch v rámci aktivity „Štúrove dni“ vo všetkých triedach 1.ročníka. V tomto mesiaci sa uskutočnilo v Litve 2. nadnárodné projektové stretnutie koordinátorov projektu. Cieľom stretnutia bola záverečná správa projektu a zverejnenie všetkých jeho výstupov.

  Dezember 2018 - Patrik Kriek, einer der Projekteilnehmer, fertigte im Rahmen des Wettbewerbes der Slowakischen Nationalagentur ein kurzes Video über das Projekt an. An beiden Schulen stimmte man für diesen Beitrag auf facebook ab./ Patrik Kriek, jeden z účastníkov projektu, zhotovil v rámci súťaže Slovenskej národnej agentúry SAAIC krátke video o projekte. Žiaci a rodičia oboch škôl dávali tomuto príspevku svoje hlasy.

  Am Ugnes Karvelis Gymnasium in Kaunas fand die physikalische Konferenz statt, an der über 130 Gäste die Einladung einnahmen. Unter Gästen war auch Herr G.B. Urbonavičius, Doktorant an der Technischen Universität in Kaunas, der im ersten Teil der Konferenz den Vortrag über die Messeinheiten hielt. Im zweiten Teil der Konferenz nahmen die Schüler am Quiz "Lustige Physik" teil. Die Sieger erhielten ein Model des übertragbaren Wasserkraftwerkes. Der dritte Teil der Konferenz wurde der Vorstellung des ganzen Projektes gewidmet./ Dňa 14. 12.2018 sa konala konferencia v Litve pod názvom „Deň fyziky 2018“. Na túto konferenciu boli pozvaní učitelia a žiaci zo škôl z celej Litvy a zúčastnilo sa jej 120 žiakov 8.ročníka a 10 učiteľov. V 1.časti mal prednášku pán G.B. Urbonavičius, doktorand z Technickej univerzity v Kaunase na tému „ Merné jednotky“.V 2.časti sa žiaci zúčastnili kvízu „Veselá fyzika“, víťazi 1.a 2.miesta dostali modely prenosnej vodnej elektrárne. Kým žiaci súťažili, učitelia diskutovali s doktorantom, ako by sa dala urobiť a používať Fyzikálna dielňa v školskom prostredí. 3.časť konferencie bola určená predstaveniu projektu od začiatku až po jeho záver s fotografiami, videami, výsledkami,...