Der Plan unserer Projektaktivitäten

 •                                                            Plán aktivít a jeho realizácia

   

  Založenie pracovného tímu.

  IX. 2017

  Rozdelenie zodpovednosti za jednotivé úlohy, dohodnúť obsah výsledného produktu a presné termíny stretnutí, registrácia projektu na eTwinningu.

  IX.-XI.2017

  Príprava materiálov na predstavenia žiakov, škôl, miest, tvorba informačnej tabule projektu.

  X.-XI. 2017

  Návrhy loga projektu, zverejnenie a vyhodnotenie víťazného loga.

  XII.2017-I.2018

  Žiaci každej školy vyberú a navrhnú 5 fyzikálnych zákonov, ktoré sú prepojené na praktický život. Výber svojich zákonov odprezentuje  partnerskej škole prostredníctvom eTwinningu a následne projektové tímy vyberú z každej pätice 3 najzaujímavejšie zákony.

  X.2017-II.2018

  Žiaci  sa rozdelia do troch štvorčlenných tímov. Každý tím spracuje jeden zákon, zmapuje históriu vzniku, objaviteľa, pripraví jednoduché demonštračné pokusy, odvodí pravidlá platnosti zákona, jeho matematické aj slovné vyjadrenie a pripraví sadu úloh s prepojením na každodenný život spolu so vzorovými riešeniami.  

  X.2017-II.2018

  Príprava krátkodobého výmenného pobytu žiakov, príprava a sumarizácia materiálov do Fyzikálnej príručky, príprava programu pre hostí.

  II.2018

  Pripravia 1. časť Fyzikálnej príručky. Realizácia naplánovaných aktivít.

  III.2018

  Vyhodnotenie stretnutia formou dotazníkov, články v médiách, preklad vytvorenej časti Fyzikálnej príručky do národných jazykov.

  III.-IV.2018

  Žiaci sa oboznámia so spôsobmi výroby elektrickej energie a ich vplyvom na životné prostredie. Tri štvorčlenné tímy získajú informácie, vyhodnotia pozitíva a negatíva rôznych spôsobov výroby elektrickej energie, zoradia ich podľa vplyvu na životné prostredia do tabuľky alebo grafu.

  III.-IV.2018

  Žiaci dostanú za úlohu vyrobiť experimentálny prototyp PVE, ktorý budú testovať.  Testovanie bude spočívať v dvoch základných oblastiach – dosiahnutie maximálnej hodnoty napätia a dosiahnutie maximálnej rýchlosti otáčania. Žiaci budú vytvárať niekoľko malých modelov a v laboratórnych podmienkach testovať zmeny jednotlivých parametrov. Počas testovania budú pracovné tímy zaznamenávať výsledky svojich meraní.

         

  IV.-V.2018

  Na základe predchádzajúcich meraní vytvoria  žiaci väčší model prenosnej vodnej elektrárne. Funkčnosť tohto prototypu overia na rieke.

     

  V.2018

  Obidva vedecké tímy odprezentujú výsledky a závery svojho výskumu a priamo na vodnom toku vyskúšajú funkčnosť svojich modelov, zistia ich výkony a porovnajú vzniknuté rozdiely.

  VI.2018

  Vyhodnotenie stretnutia formou dotazníkov, články v médiách, preklad vytvorenej časti Fyzikálnej príručky do národných jazykov

  VI.-VII.2018

  Partnerské školy zorganizujú záverečné konferencie, na ktoré pozvú učiteľov a žiakov z okolitých škôl. Na týchto konferenciách budú informovať o výsledkoch projektu a predstavia výsledné produkty – Fyzikálnu príručku a funkčný model prenosnej vodnej elektrárne

          9.X.2018

  11.XII.2018

  Vyhodnotenie záverečných konferencií, príprava záverečnej správy, doplnenie a úprava výsledného produktu.

  X.-XII.2018

  Tlač výsledného produktu Fyzikálna príručka-slovenská verzia

  Tlač výsledného produktu Fyzikálna príručka-litovská verzia

  Tlač výsledného produktu Fyzikálna príručka-nemecká verzia

  X.2018

  XI.2018

  XII.2018

  Uverejňovanie aktivít projektu, čiastkových úloh, výstupov, fotodokumetácie a pod. na portáli eTwinningu a webových stránkach škôl. Žiaci si budú zapisovať svoje pokroky, získané vedomosti  a výsledky svojej práce do svojich Europassov

  IX.2017-XII.2018