Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season!

 • https://blogs.sch.gr/arteducate/2021/12/14/cre-tive-and-eco-friendly-christmas-season/

  Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season! – eTwinning project  

  Θεοδώρα Χανδρινού – 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

  Σχετικά με το πρόγραμμα

  Ένα δημιουργικό καινοτόμο πρόγραμμα υλοποιείται το σχολικό έτος 2021-2022 και ξεκίνησε από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ενώσει τα Σχολεία και τους μαθητές κάτω από ένα δημιουργικό και οικολογικό πνεύμα, στην διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου.  Οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να συν-δημιουργούν εικαστικά έργα, επικοινωνούν και  ανταλλάσσουν ευχές. Μέσω της συμμετοχής μας σε συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην κοινότητα του eTwinning δίνουμε νόημα στα ηθικά μηνύματα της γιορτής των Χριστουγέννων και καλλιεργούμε γέφυρες φιλίας. Τα παιδιά διδάσκονται τρόπους ορθής προσέγγισης και στάσεων ζωής ώστε να βελτιωθεί η σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας.

  Στόχοι του προγράμματος

  Η περίοδος των Χριστουγέννων προσφέρει το δημιουργικό πλαίσιο για το έργο, προκειμένου να κινητοποιήσει τους μαθητές μας μέσα από την καινοτόμο δημιουργική προσέγγιση, επικοινωνία και συνεργατικές διαδραστικές δραστηριότητες των Καλών Τεχνών. Μέσω της διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης θα καλλιεργήσουμε θετικές δεξιότητες ζωής και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών. Παρακινούμε τη δημιουργικότητα των μαθητών και μοιραζόμαστε οικολογικές δημιουργίες μεταξύ των σχολείων με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Καλλιεργούμε τις αξίες των Καλών Τεχνών και την περιβαλλοντική συνείδηση.

  Διαδικασία υλοποίησης του έργου

  Θα δημιουργήσουμε συνεργατική εργασία μεταξύ των συμμετεχόντων Σχολείων και θα μοιραστούμε ευχές κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

  Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πρόκειται να ενταχθούν στην ομάδα που θα σχηματίσουμε μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

  Θα επικοινωνήσουμε μέσω του eTwinning και της ψηφιακής πλατφόρμας twinspace. Θα χρησιμοποιήσουμε επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνική συνομιλία και παραδοσιακό τρόπο μέσω ταχυδρομείου.

  Θα δημιουργήσουμε σελίδες αφιερωμένες στο έργο, ορατές σε όλους μέσω του διαδικτύου, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας μας.

  Στο τέλος του έργου θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις συνεργατικής ψηφιακής τέχνης και επιτόπιες παρουσιάσεις.

  Οι γονείς των μαθητών θα κληθούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο twinspace.

  Αναμενόμενα αποτελέσματα

  Πρόκειται να δημιουργήσουμε σελίδες συνεργασίας όπου θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

  Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής ιδεών, ευχών και των έργων των παιδιών θα δημιουργήσει γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Σχολείων.

  Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας θα παρουσιαστεί διαδικτυακά και θα εκθέσουμε τα έργα ως ομάδα στο Σχολείο και στο διαδίκτυο.

  *****

  Theodora Chandrinou – 4th Primary School of Zografou, Greece

  About the project

  A creative innovative program is being realized in the school year 2021-2022 and started from the 4th Primary School of Zografou, Greece. The aim of the program is to unite schools and students under a creative and ecological spirit during the Christmas period. The environmental implications aim to raise awareness and cultivate critical thinking. Participants learn to co-create visual works, communicate and exchange wishes. Through our participation in collaborative educational activities in the eTwinning community we give meaning to the moral messages of the Christmas Day and cultivate bridges of friendship. Children are taught ways of correct approach and life attitudes to improve their relationship with the natural environment and our fellow persons.

  Project aims

  Christmas season offers the creative frame for the project in order to motivate our pupils through Fine Arts innovative creative approach, communication and collaborative interactive activities. Through cross-thematic didactical approach we will cultivate positive life skills and the emotional intelligence of the pupils. We motivate the pupils’ creativity and we share eco-friendly creations among Schools by using digital media. We cultivate Fine Arts values and environmental awareness.

  Project process

  We are going to create collaborative work among the participating Schools and share wishes during Christmas season.

  Pupils with learning difficulties are going to join the project group that we are going to form among the project participants.

  We are going to communicate through eTwinning and the twinspace digital platform. We will use email contacts, telephone calls and traditional post.

  We are going to create web pages dedicated to the project, visible to everyone through internet, as a result of our successful cooperation.

  Cooperative digital Art exhibitions and on site presentations will take place in the end of the project.

  The parents of the pupils will be invited to visit our twinspace website.

  Expected results

  We are going to create cooperative pages where we will join our forces.

  The result of the exchange of ideas, wishes and the Art-works of the children will create a bridge of friendship and cooperation among the Schools.

  The results of our collaboration will be presented online and we will exhibit the works as a team at the School and on the Internet.

   

  ***

  Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season! – eTwinning project  

  4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου - Υπεύθυνη: Θεοδώρα Χανδρινού / 4th primary School of Zografou, Greece - Supervisor: Theodora Chandrinou

   

  ξεχωριστά μπισκοτόσπιτα Θεοδώρα Χανδρινού 4ξεχωριστά μπισκοτόσπιτα Θεοδώρα Χανδρινού 2

  19th Primary School Zografou, Greece - Theodora Chandrinou and Areti Chalkiadaki

  19o Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου - Εκπαιδευτικοί: Θεοδώρα Χανδρινού και Αρετή Χαλκιαδάκη

  ***

  9ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου , Ελλάδα  /

  9th Primary School Peristeri, Greece

  Sotiria Apostolopoulou - Kafetsi

   

  ***

  Cre@tive and eco-friendly Christmas in Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” from Iasi, Romania

  Our students created eco-trees for our clasrooms. The Christmas trees were used in our lessons, during the educational games. 

  ____

  Colegio San Jose, Madrid, Spain - Esperanza Caro

  __

  Italy - Irene Confalone

  __

  EB Abadias, Portugal - Paula Maricato