ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  • Μεθοδολογία του έργου:

    Ο Μεγάλος αριθμός των εταίρων απαιτούσε μια πολύ καλή οργάνωση των ομάδων. Το έργο οργάνωνε η Ομάδα Συντονισμού που αποτελούνταν από 13 Εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων και οι ιδρυτές του έργου.

    Όλα τα σχολεία χωρίστηκαν σε 12 διασχολικές ομάδες, οι οποίες συντονίζονταν από ένα σχολείο της Κεντρικής Ομάδας Συντονισμού. Η Ομάδα Συντονισμού ετοίμαζε "Αποστολες" τις οποίες  δημοσίευε στην πλατφόρμα twinspace. Aπορίες και οδηγίες δίνονταν στην Κλειστή Ομάδα του Facebook αλλά και στις ομάδες Messenger τις οποίες δημιουργήσαμε.

    Κάθε εβδομάδα στέλναμε μια ή δύο αποστολές στα παιδιά. Οι προϋποθέσεις κατά τον σχεδιασμό ήταν η δράση να μην απαιτεί έκθεση σε οθόνες, να έχει βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα και να μην χρειάζεται δύσκολα υλικά που δεν θα υπήρχαν στο σπίτι.

    Οι εταίροι λαμβάνοντας την Αποστολή, την δημοσίευαν στις εικονικές τάξεις και τα Ιστολόγια των σχολείων τους και έστελναν οδηγίες με μέιλ ή μηνύματα.Τα παιδιά με τους γονείς υλοποιούσαν την αποστολή και έστελναν φωτογραφικό υλικό στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους τα αναρτούσαν σε συνεργατικούς διαμοιραζόμενους πίνακες.