Jäätis

Projekti eesmärk on anda lastele teadmisi jäätise kohta. Projekti käigus uuritakse kuidas jäätist teha ning klassi jäätise eelistusi, tehakse ise jäätist, meisterdatakse jäätise paberitest loovtöö ning viiakse läbi videokonverents partnerkooli õpilastega.

Projektist lähemalt

TEEMA: Jäätis

EESMÄRK: saada läbi erinevate tegevuste teadmisi jäätise kohta.

AEG: 26.-30.10.2015 

VANUS: 6 - 7 aastat

PARTNERID: Mammaste Lasteaia ja Kooli 1.B klass (22 õpilast) ja Põltsamaa Gümnaasiumi 1.B klass (16 õpilast). 

PROJEKTI SUHTLEMISE KEEL: eesti keel

 

PEDAGOOGILISED EESMÄRGID: 

Emakeel - kuulamine, lugemine, suuline eneseväljendus, kirjutamine.

Matemaatika - koguste arvestamine, tabelist aru saamine ja tulemuste võrdlemine, jäätisepaberite loendamine. 

Kunsti- ja tööõpetus - meisterdamine, joonistamine, maalimine.

Loodusõpetus - vahe tegemine elus ja eluta loodusel, keskkonna hoidmine, säästlik eluviis.

Inimeseõpetus - mahe toit ja selle väärtustamine, jäätise tervisele kasulikkuse mõistmine, magusaga liialdamise tagajärjede üle arutlemine.

IKT - teksti töötlemine, hääletamine, sõnapilve koostamine, maalimine.

Kultuuri ja väärtuspädevus- enda ja teiste tehtu hindamine, huvi tundmine jäätise valmistamise/tootmise ja selle ajaloo vastu.

Sotsiaalne ja kodanikupädevus - tolerantne suhtumine võõra eakaaslase suhtes, huvi äratamine kaaslaste suhtes, viisakas käitumine, oma emotsioonidega toimetulek.

Enesemääratluspädevus - oma käitumise analüüsimine erinevates olukordades, suhtlemisprobleemide lahendamine. 

Õpipädevust - rühmas töötamine, tegevuste ajaline planeerimine õpetaja juhendamisel, uutest kogemustest rõõmu tundmine ning enda ja teiste motiveerimine. 

Suhtluspädevus - viisakas ja selge suhtlemine videokonverentsil, enda tutvustamine, oma kogemustest ja loomingust rääkimine. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus - koguste mõistmine, uute tehnoloogiate eesmärgipärane kasutamine. 

Ettevõtlikuspädevus - plaanide välja mõtlemine, ellu viimine ja teistele tutvustamine. 

Digipädevus - osalemine digitaalses sisuloomes, digivahendite abil suhtlemine, erinevate eesmärgipärane digivahendite kasutamine.

 

ÕPILASTE TEGEVUSED PROJEKTIS:

¤ projekti tegevuste planeerimine; 

¤ enda tutvustamine ja projekti partneriga tutvumine (1. Mina, sina, meie ...);

¤ lemmik jäätisemaitse välja selgitamine (2. Mulle maitseb ... jäätis);

¤ jäätise valmistamise video vaatamine ja ise jäätise tegemine (3. Teeme ise jäätist);

¤ jäätisepaberite kogumine, näituse tegemine ja/või jäätisepaberitest loovtöö meisterdamine (4. Jäätisepaber, see on enamat kui lihtsalt paber); 

¤ videokonverentsil osalemine (5. Videokonverents); 

¤ jäätise kohta põnevate faktide otsimine

¤ jäätisest pildi joonistamine/maalimine; 

¤ projektist kokkuvõte tegemine ja koos partneriga jäätise teemalise luuletuse kirjutamine. 

 

 KASUTATAVAD IKT VAHENDID: 

¤ Youtube

¤ Padlet

¤ ArtRage 4

¤ Microsoft Excel

¤ Mentimeter

¤ Kizoa

¤ Appear in

¤ Screencast - O - Matic

¤ Pookatoo

¤ Glitter-graphics

Author: Merlin Kirbits
Last editor: Marika Viks