Projektist lähemalt

 • TEEMA: Jäätis

  EESMÄRK: saada läbi erinevate tegevuste teadmisi jäätise kohta.

  AEG: 26.-30.10.2015 

  VANUS: 6 - 7 aastat

  PARTNERID: Mammaste Lasteaia ja Kooli 1.B klass (22 õpilast) ja Põltsamaa Gümnaasiumi 1.B klass (16 õpilast). 

  PROJEKTI SUHTLEMISE KEEL: eesti keel

   

  PEDAGOOGILISED EESMÄRGID: 

  Emakeel - kuulamine, lugemine, suuline eneseväljendus, kirjutamine.

  Matemaatika - koguste arvestamine, tabelist aru saamine ja tulemuste võrdlemine, jäätisepaberite loendamine. 

  Kunsti- ja tööõpetus - meisterdamine, joonistamine, maalimine.

  Loodusõpetus - vahe tegemine elus ja eluta loodusel, keskkonna hoidmine, säästlik eluviis.

  Inimeseõpetus - mahe toit ja selle väärtustamine, jäätise tervisele kasulikkuse mõistmine, magusaga liialdamise tagajärjede üle arutlemine.

  IKT - teksti töötlemine, hääletamine, sõnapilve koostamine, maalimine.

  Kultuuri ja väärtuspädevus- enda ja teiste tehtu hindamine, huvi tundmine jäätise valmistamise/tootmise ja selle ajaloo vastu.

  Sotsiaalne ja kodanikupädevus - tolerantne suhtumine võõra eakaaslase suhtes, huvi äratamine kaaslaste suhtes, viisakas käitumine, oma emotsioonidega toimetulek.

  Enesemääratluspädevus - oma käitumise analüüsimine erinevates olukordades, suhtlemisprobleemide lahendamine. 

  Õpipädevust - rühmas töötamine, tegevuste ajaline planeerimine õpetaja juhendamisel, uutest kogemustest rõõmu tundmine ning enda ja teiste motiveerimine. 

  Suhtluspädevus - viisakas ja selge suhtlemine videokonverentsil, enda tutvustamine, oma kogemustest ja loomingust rääkimine. 

  Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus - koguste mõistmine, uute tehnoloogiate eesmärgipärane kasutamine. 

  Ettevõtlikuspädevus - plaanide välja mõtlemine, ellu viimine ja teistele tutvustamine. 

  Digipädevus - osalemine digitaalses sisuloomes, digivahendite abil suhtlemine, erinevate eesmärgipärane digivahendite kasutamine.

   

  ÕPILASTE TEGEVUSED PROJEKTIS:

  ¤ projekti tegevuste planeerimine; 

  ¤ enda tutvustamine ja projekti partneriga tutvumine (1. Mina, sina, meie ...);

  ¤ lemmik jäätisemaitse välja selgitamine (2. Mulle maitseb ... jäätis);

  ¤ jäätise valmistamise video vaatamine ja ise jäätise tegemine (3. Teeme ise jäätist);

  ¤ jäätisepaberite kogumine, näituse tegemine ja/või jäätisepaberitest loovtöö meisterdamine (4. Jäätisepaber, see on enamat kui lihtsalt paber); 

  ¤ videokonverentsil osalemine (5. Videokonverents); 

  ¤ jäätise kohta põnevate faktide otsimine

  ¤ jäätisest pildi joonistamine/maalimine; 

  ¤ projektist kokkuvõte tegemine ja koos partneriga jäätise teemalise luuletuse kirjutamine. 

   

   KASUTATAVAD IKT VAHENDID: 

  ¤ Youtube

  ¤ Padlet

  ¤ ArtRage 4

  ¤ Microsoft Excel

  ¤ Mentimeter

  ¤ Kizoa

  ¤ Appear in

  ¤ Screencast - O - Matic

  ¤ Pookatoo

  ¤ Glitter-graphics