About the project

 • Project “Me, Myself, & I” was created with the aim of promoting the importance of and care for quality mental health of children and the youth. Throughout the project students will be encouraged to recognize their own emotional states, to properly communicate with their close ones, and to cooperate and seek support in their own community. Students will learn about mental health and will apply their current experience as well as learn about mental health through various and interesting activities.

  The aim of the project “Me, Myself & I” is to promote the importance of quality mental health of children through various, age-appropriate activities, and to encourage them to recognize emotions, seek support and properly communicate within their community and beyond, with the aim of caring and preserving both their own and the mental health of the community. In addition, children will be able to recognize and apply healthy behavioural patterns through interesting activities and will learn from each other, through experience.

  Work process

  Period: School year 2020/2021

  SEPTEMBER:

  • presentation of the project to pupils and discussion about the rules of behaviour during the cooperation learning, both in the classroom and online with other pupils
  • questionnaire before the project for pupils
  • questionnaire before the project for teachers
  • teacher videoconference

  OCTOBER: World Mental Health Day - October 10, 2020

  NOVEMBER: World Kindness Day - November 13, 2020

  DECEMBER: videoconference

  JANUARY: International Hugging Day - January 21, 2020

  FEBRUARY: videoconference

  MARCH: International Day of Happiness - March 20, 2020

  APRIL: International Dance Day - April 29, 2020

  MAY: International Day of Families - May 15, 2020

  JUNE:

  • questionnaire after the project for pupils
  • final conference
  • evaluation by all participants

  EXPECTED RESULTS:

  • class e-picture book/e-book which will contain pupils’ works during the project which are related to the welfare and preservation of their own mental health
  • brochure with advice for other peers on the care and preservation of their own mental health
  • e-portfolio with pupils’ works created during the project

  ******

  Projekt “Ja i sva moja lica” (Me, Myself & I) nastao je s ciljem promoviranja važnosti i brige za dobro mentalno zdravlje djece i mladih. Kroz projekt će se potaknuti učenike na prepoznavanje vlastitih emocionalnih stanja, kvalitetnu komunikaciju s bližnjima, suradnju i traženje podrške u vlastitoj zajednici. Učenici će učiti o mentalnom zdravlju, primijeniti trenutno iskustvo kao i učiti o mentalnom zdravlju kroz različite i zanimljive aktivnosti. Također, učenici će imati priliku surađivati s učenicima iz drugih škola, čuti primjere dobre prakse i prihvatljive obrasce ponašanja koji doprinose očuvanju mentalnog zdravlja.

  Cilj projekta “Me, Myself & I” je promovirati važnost dobrog mentalnog zdravlja kod djece kroz različite, djeci primjerene aktivnosti, te ih potaknuti na prepoznavanje emocija, traženje podrške i primjereno komuniciranje unutar vlastite zajednice i šire u svrhu brige i očuvanja kako vlastitog, tako i mentalnog zdravlja zajednice. Uz to, djeca će moći prepoznati i primijeniti zdrave obrasce ponašanja kroz zanimljive aktivnosti te će moći učiti jedni od drugih, kroz iskustvo.

  RADNI POSTUPAK:

  Trajanje projekta: školska godina 2020./2021.

  Kroz tri do četri radionice obilježit ćemo neke značajne datume s popisa.

  RUJAN:

  • predstavljanje projekta učenicima i dogovor oko pravila ponašanja tijekom suradničkog učenja, kako u razredu tako i online s drugim učenicima
  • anketni upitnik prije provedbe projekta za učenike
  • anketni upitnik prije provedbe projekta za učitelje 
  • videokonferencija učitelja

  LISTOPAD: dana 10. listopada 2020. svaka škola obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja u skladu s interesima učenika

  STUDENI: dana 13. studenog 2020. svaka škola obilježava Svjetski dan ljubaznosti - povezati sa zdravom i primjerenom komunikacijom, suradnjom i podrškom u vlastitoj zajednici

  PROSINAC: videokonferencija

  SIJEČANJ: dana 21. siječnja 2021. svaka škola obilježava Dan zagrljaja - važnost podrške, dodira

  VELJAČA: videokonferencija

  OŽUJAK: dana 20. ožujka 2021. svaka škola obilježava Međunarodni dan sreće - što ih čini sretnima, što ih opušta

  TRAVANJ: dana 29. travnja 2021. svaka škola obilježava Svjetski dan plesa - video

  SVIBANJ: dana 15. svibnja 2021. svaka kola obilježava Dan obitelji - paralela obitelj je mjesto u kojem se prvo razvija socioemocionalni razvoj djeteta važan za optimalno mentalno zdravlje

  LIPANJ:

  • anketni upitnik na kraju provedbe projekta za učenike
  • završna konferencija
  • evaluacija od strane svih sudionika

  OČEKIVANI REZULTATI:

  • razredna e-slikovnica/e-knjiga u kojoj će biti radovi učenika tijekom projekta vezani uz dobrobit i očuvanje vlastitog mentalnog zdravlja
  • brošura sa savjetima za druge vršnjake o brizi i očuvanju vlastitog mentalnog zdravlja
  • e-portoflio s učeničkim radovima nastali tijekom rada na projektu