,,Здрава храна , здрав живот, здраво дете ,здраво општество ''

twinspace-logo

Преку реализација на овој проект учениците треба да се здобијат со знаења за начинот на здраво живеење , да прифатат да се хранат здраво , да се запознаат со здравата исхрана , да согледаат дека изведувањето активности соодветни на своите способности и интереси причинува задоволство и среќа, да го искажат својот талент при литературно и ликовно творење, да стекнат вештини за изработка на постери, здрави оброци и покажувајќи на тој начин хуманоста и способноста да се помогне некому .

Latest updates