Malí - veľkí programátori

V projekte chceme využiť skúsenosti partnerov pri využívaní informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, inšpirovať sa, vyprodukovať nové nápady založené na problémovom učení a na rozvoj počítačového myslenia žiakov. Žiaci budú počas realizácie projektu vedení prostredníctvom interaktívnych kurzov,začnú kódovať pomocou blokového vizuálneho jazyka.Oboznámia sa s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, budú konštruovať programovateľné stavebnice, programovať ich, ako aj robotické hračky. Osvoja si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy. Žiaci budú v medzinárodných tímoch riešiť výzvy pomocou technicky programovateľných Lego stavebníc s následným programovaním. Realizátori projektu budú môcť oboznámiť ostatných žiakov a učiteľov školy so základnými koncepciami programovania a svetom robotov, s novými spôsobmi využitia IKT a poskytnúť im praktické nápady na začlenenie programovania robotiky do vyučovania, navrhnúť ich využitie v predmetoch 1. stupňa ZŠ.

Latest updates