Slovakia - Zvolen

  • Vzdušná vzdialenosť medzi našimi mestami je približne 1200 km, ale cez internet žiadna. - The air distance between our cities is approximately 1200 km, but none via the Internet.

    Mapka nášho mesta Zvolen, s vytýčením niektorých dôležitých miest. - Map of our town Zvolen, with some important places