Projekti kirjeldus

 • Pildiotsingu cartoons singig children tulemus

                                     

   

   

   

   

   

   

   

                                       

                                       

   

                                     https://www.colourbox.com                  

   

  PROJEKTI IDEE: sai alguse 13.-14.10.2017 Tartus toimunud koolitusel "eTwinning koolitus algajatele". Koolitusel osalesid Mooste Mõisakoolist Lily Veidenberg, Ala Põhikoolist Kaja Hass ja Paikuse Põhikoolist Angela Männik. Töötubade käigus leiti kiiresti ühine keel ja vahetati kontakte. Tagasi koju naastes asuti projekti ellu viima. 

   

   

  TEEMA: Vana-aja populaarsed jõululaulud

   

  EESMÄRK: saada läbi erinevate tegevuste teadmisi vana-aja jõululaulude kohta ning õppida neid teistele esitama

   

  PROJEKTI KESTVUS: oktoober - jaanuar 2017

   

  ÕPILASTE VANUS: 8 - 11

   

  PARTNERID: Mooste Mõisakooli koor, Ala Põhikooli .....  ja Paikuse Põhikooli ..... . 

   

  PROPJEKTI SUHTLEMISE KEEL: eesti keel 

   

   

  PEDAGOOGILISED EESMÄRGID:

   

  Keel ja kirjandus - kuulamine, lugemine. 

   

  Matemaatika - tabelist aru saamine ja tulemuste võrdlemine.

   

  Muusika - muusikaline eneseväljendus, kahehäälne laulmine ja pillimäng.

   

  Informaatika - hääletamine.

   

  Kultuuri ja väärtuspädevus- enda ja teiste tehtu hindamine, huvi tundmine jõululaulude ja nende ajaloo vastu.

  Sotsiaalne ja kodanikupädevus - tolerantne suhtumine võõra eakaaslase suhtes, huvi äratamine kaaslaste suhtes, viisakas käitumine, oma emotsioonidega toimetulek.

  Enesemääratluspädevus - oma käitumise analüüsimine erinevates olukordades, suhtlemisprobleemide lahendamine. 

  Õpipädevust - rühmas töötamine, tegevuste ajaline planeerimine õpetaja juhendamisel, uutest kogemustest rõõmu tundmine ning enda ja teiste motiveerimine. 

  Suhtluspädevus - enda tutvustamine, oma kogemustest ja loomingust rääkimine. 

  Matemaatika, - loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus - tabelist aru saamine ja tulemuste võrdlemine. 

  Ettevõtlikuspädevus - laulude õppimine ja teistele esinemine. 

  Digipädevus - osalemine digitaalses sisuloomes, digivahendite abil suhtlemine, erinevate digivahendite eesmärgipärane kasutamine.

   

   

  ÕPILASTE TEGEVUSED PROJEKTIS: 

   

  ¤ projekti tegevuste planeerimine;

   

  ¤ enda tutvustamine ja projektipartneriga tutvumine;

   

  ¤ vana-aja jõululaulude kaardistamine ja hääletamiseks vajaliku jõululaulude nimekirja koostamine; 

   

  ¤ õpitavate jõululualude valimine hääletuse teel;

   

  ¤ laulude õppimise jäädvustamine ja jagamine partneriga;

   

  ¤ vana-aja jõululaulu esitamisest videote salvestamine ning nende jagamine partneriga; 

   

  ¤ lemmik vana-aja jõululaulu valimine; 

   

  ¤ projektist kokkuvõtete tegemine. 

   

   

  KASUTATUD IKT VAHENDID:

   

  ¤ Padlet

   

  ¤ Mentimeter

   

  ¤ Youtube

   

  ¤ Adobe Spark