Ερωτηματολόγιο για τους Έλληνες μαθητές /Survey for the greek students Αποτελέσματα/Survey results