Испания - ново начало

Проектът " Испания - ново начало..." се явява устойчива възможност за нова група ученици от ПТГ да бъдат в досег с технологичните възможности на съвременни европейски фирми от Испания. Той осигурява възможност учителити и учениците от професионалната гимназия да придобият и затвърдят специфични умения, необходими на поддържането на автотранспортната техника и компютърната техника, да надградят основни знания и практически способности в нова и непозната работна среда. . Реализацията на проекта ще предпостави развитие на потенциала на представителите на целевата група, с оглед създаването на възможности за по-бързо адаптиране към динамиката на променящата се среда и за подобряване пригодността за заетост. Настоящият проект е в синхрон със Стратегията за разивите на Община Търговище , която дефинира: Стратегическа цел - „мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на образование, заетост и жизнена среда”. Заложено в Общинската стратегия е „подобряване достъпа до образование и обучение с ново качество и насърчаване на заетостта чрез адаптирането на съществуващата и създаване на нова образователно- квалификационна структура за нуждите на професионалното образование и обучение”и напълно съотвества на приоритет 4 от нея, с който местната власт си поставя за цел развитие на човешките ресурси и социално сближаване. Участието в проектните дейности на 32 ученици, ще допринесе повечето от тях да имат възможност да се реализират в нашия град, защото развитието на фирмите от Търговище изисква осигуряване на нови квалифицирани кадри с добра техническа и езикова подготовка. Придобитият опит за организация на ученическите стажове и обучение на реални работни места в Испания ще се използва за създаване на работещи модели с партньорите ни от Търговище , при които да реализираме обучение на ученици от ПТГ при дуална система на обучение . Приоритет на европейски и национални стратегически документи в сферата на образованието е обединяването на усилията на обучителни институции и работодателски организации като основен инструмент за постигане на единство между училището и бизнеса.

Latest updates