Menas padeda pažinti pasaulį (Art Helps to Know the World)

Dar visai neseniai buvo svarbiausia vaiko intelektinis lavinimas, žinių ir informacijos perteikimas. Tačiau sugrįžtama prie kūno pojūčių svarbos. Žmogus apdovanotas puikiais instrumentais, kurių dėka gali pažinti pasaulį, save, justi savo kūną, orientuotis aplinkoje, naudotis daiktais, bendrauti su žmonėmis bei išreikšti save. Vienas iš vaikams priimtiniausių pasaulio pažinimo būdų yra menas. Dailės, muzikos, šokio naudojimas jau ankstyvojoje vaikystėje skatina vaikų kūrybiškumą ir saviraišką. Meno priemonių naudojimas padeda suformuoti vaiko asmenybę ir turi įtakos jo tolimesniam gyvenime. Svarbu pažiūrėti į meną plačiau, išlįsti iš stereotipų ir leisti veikti fantazijai, nes menas tai ne tik grožio supratimas, bet ir gera vaikų ugdymo priemonė. Until recently, the most important thing was the child's intellectual education, transfer of knowledge and information. But there is a return to the importance of bodily sensations. Man is endowed with great instruments, thanks to which he can get to know the world, himself, feel his body, orient himself in the environment, use things, communicate with people and express himself. One of the most acceptable ways for children to know the world is art. The use of drawing, music, dance in early childhood encourages children's creativity and self-expression. The use of art tools helps to shape a child’s personality and has an impact on his or her later life. It is important to look at art more broadly, to break out of stereotypes and allow imagination to work, because art is not only an understanding of beauty, but also a good means of educating children.

Latest updates