Svet byliniek

Cieľom projektu je využiť v školskom areáli bylinkovú záhradu. Zameriame sa na jej praktické využitie. Okrem sadenia a pestovania bylín sa ich žiaci následne naučia spracovať, skladovať a zhotovovať z nich finálne výrobky v rámci prierezovej témy na vyučovaní a krúžkovej činnosti. Podporiť by sme chceli workshop pre verejnosť - rodičov, resp. starých rodičov spolu s deťmi a tak utužovať generačné vzťahy. Žiaci sa zdokonalia v práci s technikou ako fotoaparát, programami na úpravu fotografií, zdokonalia si zručnosti vyhľadávania informácií a ich spracovania. Plánujeme vytvoriť metodický materiál, edukačný materiál, zdokumentujeme hry a aktivity zamerané na ekológiu. Tieto následne v elektronickej podobe zverejníme pre verejnosť.

Latest updates