Dzieci Świata - Children of the world

Projekt „Dzieci Świata” ma na celu promowanie kultury swojego narodu. Propagowanie nauki różnych języków/zwrotów. Wzbogacanie wiedzy przedszkolaków o wiedzę dotyczącą innych krajów lub regionów w Polsce są nieocenionym walorem tego projektu. Do realizacji tego projektu zapraszamy nauczycieli z za granicy oraz z Polski, aby zacieśnić przyjaźń z innymi dziećmi. The project "Children of the World" aims to promote the culture of their nation. Promoting the learning of different languages / phrases. Enriching the knowledge of preschoolers about the knowledge of other countries or regions in Poland is an invaluable asset of this project. We invite teachers from all over the word and from Poland to implement this project to strengthen friendship with other children.

Latest updates