Základné informácie o projekte

 • Základné informácie o projekte

  Projekt bude zameraný na dane z pohľadu našich študentov a aj našej legislatívy. Zamerať sa chceme najmä na porovnanie daňových systémov oboch krajín. Chceme motivovať študentov, aby ponúkli svoje nápady na vylepšenie daňových systémov našich krajín cez štúdium danej problematiky a inšpiráciou zo skúseností zahraničných krajín.Projekt bude zameraný na dane z pohľadu našich študentov a aj našej legislatívy. Zamerať sa chceme najmä na porovnanie daňových systémov oboch krajín. Chceme motivovať študentov, aby ponúkli svoje nápady na vylepšenie daňových systémov našich krajín cez štúdium danej problematiky a inšpiráciou zo skúseností zahraničných krajín.

   

  Hlavnými cieľmi nášho projektu sú:

  • spolupráca študentov a ich vzájomná komunikácia
  • zlepšenie IKT zručností študentov
  • rozvíjať prezentačné zručnosti študentov a ich vyjadrovanie sa rôznymi formami
  • zlepšiť u študentov poskytovanie spätnej väzby a evaluáciu
  • možnosť dať študentom kreatívne sa podieľať na formovaní obsahu projektu
  • porovnať spoločné a odlišné črty daňových systémov SR a ČR

  Priebeh projektu:

  • KTO SME? Predstavenie členov, partnerských škôl, miest, krajín prostredníctvom zoznamovacích aktivít. Voľba názvu projektu a tvorba loga.
  • NA ČO SÚ NÁM DANE? Úvod do problematiky vhodne zvolenými aktivitami, priestor pre študentov na voľbu obsahu projektu.
  • AKÉ DANE MÁME? A ČO VY? Prehľad daňových systémov SR a ČR, prípadne aj ďalších zahraničných krajín. Diskusia o jednotlivých druhoch daní. Máme návrhy na ich vylepšienie?
  • PRÍKLADY Výpočet konkrétnej výšky dane v jednotlivých krajinách – čo zaujímavé sme zistili?
  • DAŇOVÁ „ZÁBAVA“ Aj dane vieme spracovať zábavnou formou rôznych hier.
  • TAXAMETER Čo sa nám ne/darilo?

  Očakávané výsledky

  Keďže sme urýchlene boli nútení prejsť na online vyučovanie očakávame vytvorenie vhodného priestoru v Twinspace, ktorý nám umožní na diaľku naďalej sa vzdelávať, spolupracovať a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti vo virtuálnom priestore. V tomto priestore bude vytvorený súbor stránok s použitými nástrojmi.Výsledky práce študentov by sme chceli prezentovať aj formou vytvorenia webstránky, ktorá by bola prístupná aj pre verejnosť. Samozrejme, výsledky projektu môžu byť inšpiráciou pre ostatných žiakov našich škôl, ktorí budú o projektových aktivitách pravidelne informovaní prostredníctvom web stránok našich škôl.Dôležitým výsledkom budú aj žiaci spokojní s komplexným vzdelávaním prostredníctvom projektového vyučovania a učitelia spokojní s výsledkami práce žiakov na tomto projekte.