PO STOPÁCH INDIÁNOV

twinspace-logo

Žiaci sa v priebehu jedného školského roku premenia na Indiánov a budú sa usilovať získať čo najviac informácií o spôsobe ich života. Dôraz bude kladený najmä na rozvíjanie a podporovanie kultúrnej rozmanitosti, ale aj na budovanie ich fyzickej zdatnosti, vytrvalosti a posilňovanie pevnej vôle. Nakoľko projekt budú realizovať žiaci 1.ročníka, budú sa zároveň v novom kolektíve učiť aj spolupracovať, rešpektovať jeden druhého, povzbudzovať a pomáhať slabším jednotlivcom. Keďže Indiáni žili v dokonalej symbióze s prírodou, neoddeliteľnou súčasťou projektu bude aj rozvoj úcty a rešpektu k životu vo všetkých jeho formách. Prostredníctvom pozorovania, skúmania, zisťovania, triedenia a porovnávania budú žiaci postupne nadobúdať schopnosť citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu.

Latest updates