Kultura ,arti shqiptar dhe ai europian në vitet 1960-1980.

twinspace-logo

Me anë të këtij projekti ne synojmë: 1.Hulumtim i historisë shqiptare dhe asaj europiane në vitet 1960-1980. 2.Njohje e prirjeve ideologjike dhe kulturore të kohës. 3.Hulumtimi dhe identifikimi i të veçantave e të përbashkëtave mes fushave të ndryshme të artit ,letërsisë e shoqërisë shqiptare e asaj europiane të kohës . 4.Analizë e plotë e veçorive të kontekstit historiko-social-kulturor që karakterizon artin dhe kulturën shqiptare e europiane të kësaj periudhe . 5.Studim dhe paraqitje e elementeve që karakterizojnë tiparet historike ,shoqërore e ekulturore në letërsi,pikture ,muzikë ,modë etj. 6.Studim i zhvillimit të veprave të artit,modës e tipareve social-kulturore të kësaj periudhe 7.Krahasim mes veprave të artit të autorëve të ndryshëm që i përkasin së njëjtës periudhë. 8.Ekspozimi i ideve krijuese në forma të ndryshme .

Latest updates